Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • art. 180a, art. 181, ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
 • rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923)

Wniosek powinien zawierać :

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania odpadów,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności, w wyniku której powstają odpady,
 7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej pracy instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych w szczególności takich jak rozruch i wyłączenie,
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu eksploatacji,
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 15. czas na jaki ma być wydane pozwolenie,
 16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 17. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania wraz z kodami klasyfikacji odpadów (Rozp. MŚ z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206) z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 21. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Załączniki:

 1. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady,
 3. plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów,
 4. kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną),
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej,
 6. w przypadku kwalifikacji do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw wypełnione oświadczenie.

Opłata:

Należną opłatę :

 • 506 zł - dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie,
 • 2011 zł - dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Legnicy Pekao S.A. Oddział I Legnica , Nr konta 32 124014731111001043433697

Termin i sposób załatwienia

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Legnickiego

Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska
Pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa
Tel. 76 72 43 419
Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333, tel. 76/72-43-419