Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Podstawa prawna:

 • art. 41, art. 43 ust. 1 (zbieranie odpadów), art. 41, art.43 ust. 2 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21))
 • rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923)

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek powinien zawierać :

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, 4 (zbieranie odpadów), art. 42 ust. 2 - 6 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21))
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
 • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów
 • KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opłata:

 • 616 zł

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego Getin Noble Bank S.A., nr konta: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego Legnicy Pekao S.A. Oddział I Legnica , nr konta 32 124014731111001043433697

Termin i sposób załatwienia

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Legnickiego

Kontakt:

Wydział Architektury i Środowiska
tel. nr 76-72-43-419
Pokój nr 333 (boczne skrzydło budynku starostwa)

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333, tel. 76/72-43-419