Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

1) w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145 (budynek urzędu)

 • w poniedziałki i wtorki w godz. 800-1200
 • oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 1100-1500;

Pomoc jest udzielana zamiennie przez adwokatów i radców prawnych wyłonionych spośród osób wskazanych przez samorządy prawnicze.

2) w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pok. Nr 10 (budynek filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

 • w poniedziałki i wtorki w godz. 800-1200
 • oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 1100-1500

  Punkt prowadzi Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.

Pomoc jest udzielana przez adwokatów, na podstawie umów o współpracy zawartych ze wskazaną powyżej organizacją pozarządową.

Warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest spełnianie warunków określonych w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Pomoc ta jest udzielana osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.