Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Uwaga!!! w dniu 2.05.2017r. urząd jest nieczynny

Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek - zgłoszenie rozbiórki (doc, 42kB)
 • wniosek - zgłoszenie robót ( doc, 23 kB)
 • oświadczenie (pdf, 72kB) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • szkice, rysunki lub projekt,
 • mapa do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz przyłączy do budynków należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku budowy instalacji zbiornikowych dodatkowo projekt ten powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Opłata:

 • nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku - parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Środowiska,
 • informacja: Pani Maja Nieglujewicz, pokój 327, III p, tel. 76-72-43-449,

Tryb odwoławczy:

   Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Pani Anna Konrad, tel. 76-72-43-450, pok.327
 • Pani Barbara Gawron, tel. 76-72-43-447, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-447, pok.324
 • Pan Andrzej Bednarz, tel. 76-72-43-448, pok 325