Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Do pobrania :

 1. wniosek o dokonanie adnotacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny.
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 3. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 4. faktura VAT lub rachunek za montaż w/w instalacji.
 5. dowód tożsamości.
 6. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Opłaty:

Od adnotacji dokonanej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu nie pobiera się opłat.

Opłata skarbowa

 • za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17zł.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088 .z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - Dz. U. z 2014r., poz.1813).