do VIII w
osadnictwo ludności kultury łużyckiej
VIII-X w.
budowa legnickiego grodu z umocnieniami ziemno-drewnianymi na miejscu późniejszego zamku
845r.
w spisie plemion i grodów pn. "Geograf Bawarski" wymieniono śląskie plemiona Ślężan, Trzebowian, Dziadoszan,Opolan i Bobrzan
863r.
przybycie na Śląsk z misją chrystianizacyjną Oslawa - ucznia Cyryla i Metodego
885r.
podbój plemion śląskich przez Państwo Wielkomorawskie
966r.
chrzest Polski
990r.
Mieszko I wciela Śląsk do państwa polskiego
1000r.
ustanowienie biskupstwa we Wrocławiu na Zjeździe Gnieźnieńskim
1005 - 1017r.
najazdy niemieckiego cesarza Henryka II na Śląsk
1039r.
najazd na Polskę czeskiego księcia Brzetysława I i przyłączenia Śląska do Czech
1050r.
Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk
1093r.
najazd Brzetysława II na Śląsk i włączenie Ziemi Kłodzkiej do Czech
1109r.
cesarz niemiecki Henryk V oblega Głogów i Wrocław - Bitwa na Psim Polu
1138r.
Bolesław Krzywousty przekazuje Śląsk najstarszemu synowi Władysławowi Wygnańcowi
1149r.
pierwsza wzmianka w dokumencie Bolesława Kędzierzawego o Legnicy i kaplicy śśw. Benedykta i Wawrzyńca
1175r.
szczytowy okres rozwoju grodu legnickiego
1201r.
powstanie dynastii Henryków Śląskich
1241r.
bitwa z Tatarami pod Legnicą, ginie książę Henryk Pobożny
XIII w
początek niemieckiego osadnictwa na Śląsku
1264r.
Legnica uzyskuje prawa miejskie
1318r.
podział Śląska na 19 piastowskich księstw
1329r.
książę legnicko-brzeski Bolesław III uznaje zwierzchnictwo Czech
1345r.
w książęcej mennicy wybito pierwsze złote monety - legnickie floreny
1419r.
w Legnicy odbywa się zjazd książąt śląskich w celu ustalenia zasad zwalczania rycerzy-rozbójników
1430r.
najazd husytów
1453r.
ustanowienie herbu Legnicy obowiązującego do dzisiaj
1518r.
początek reformacji na Śląsku
1526r.
Śląsk przechodzi we władanie monarchii Habsburgów
1618 - 1648r.
trwa wyniszczająca Śląsk wojna trzydziestoletnia, okres stagnacji i zubożenia
1632r.
na Śląsk wkraczają protestanckie wojska szwedzkie
1634r.
bitwa pod Lipcami, wycofujące się wojska cesarskie spaliły przedmieścia Legnicy
1675r.
w Brzegu umiera książę Jerzy Wilhelm ostatni potomek z rodu Piastów
1740r. i 1744r.
wybuch pierwszej i drugiej wojny śląskiej, walki Prusaków z Austriakami o panowanie na Śląsku
1760r.
bitwa pod Pątnowem, wojska pruskie zwyciężają koalicyjne siły austriacko-rosyjskie, początek panowania Prus na Śląsku
1813r.
bitwa nad Kaczawą, koalicyjne siły prusko-rosyjskie zwyciężają wojska francuskie
1815r.
reforma administracyjna państwa pruskiego, na Śląsku powstaje prowincja śląska z trzema rejencjami, w skład rejencji legnickiej wszedł powiat legnicki ziemski
1822 - 1871r.
okres odbudowy ze zniszczeń wojennych i klęsk żywiołowych, ożywienie ruchu inwestycyjnego, intensywny rozwój gospodarki
1897r.
wielka powódź na Śląsku
1914 - 1918r.
I wojna światowa, zastój gospodarczy, trudności aprowizacyjne, dotkliwe straty w ludziach
1919 - 1921r.
wybuch powstań śląskich, przyłączenie do Polski 1/3 spornego terytorium
1919 - 1933r.
okres trudności gospodarczych, zubożenia i postępującej inflacji. W latach trzydziestych
1933r.
dojście Hitlera do władzy, ożywienie gospodarki w związku z podjętymi przez III Rzeszę zbrojeniami
1939 - 1945r.
wybuch II wojny światowej
1945 - 1947r.
wysiedlenie ludności niemieckiej ze Śląska, napływ polskich repatriantów z terenów wschodnich przedwojennej Polski
1948r.
Światowy Kongres Intelektualistów we Wrocławiu
1950r.
podpisanie układu zgorzeleckiego o uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej
1953r.
pierwszy wytop miedzi w Hucie Miedzi "Legnica"
1957r.
odkrycie przez Jana Wyżykowskiego złóż miedzi położonych na północ od Legnicy
1968r.
interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji
1975r.
reforma administracji publicznej, Legnica podniesiona do rangi miasta wojewódzkiego
1977r.
powódź lipcowa na Śląsku
1980 - 1981r.
powstanie "Solidarności", fala strajków, ogłoszenie stanu wojennego na obszarze Polski
1983r.
pierwsza wizyta Jana Pawła II na Śląsku
1992r.
utworzenie Diecezji Legnickiej
1993r.
opuszczenie Polski przez wojska Północnej Grupy Armii Radzieckiej
1997r.
wizyta Jana Pawła II w Legnicy, powódź lipcowa na Śląsku
1998r.
reforma administracji publicznej, utworzenie powiatu legnickiego
1998r.
utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy
1999r.
reforma administracji publicznej, utworzenie województwa dolnośląskiego
2005r.
zakończenie budowy V etapu Obwodnicy Zachodniej Legnicy
2006r.
modernizacja autostrady A-4 na odcinku Legnica - Wrocław
2007r.
modernizacja linii kolejowej E 30 Węgliniec - Wrocław