1. Rejestr przedsiębiorców
Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2.  Weryfikacja stanu procedury wydania prawa jazdy
3. Weryfikacja stanu procedury wydania dowodu rejestracyjnego
4. Weryfikacja stanu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
5. Usługi udostępnione na platformie E-PUAP
 1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 2. Pismo ogólne do urzędu
 3. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Tryb postępowania:
 • Zalogować się na http://epuap.gov.pl
 • Odnaleźć interesującą nas usługę
 • Wypełnić formularz pisma ogólnego
 • Korespondencje przed wysłaniem do urzędu podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
6.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /14y5pk6iw2/SkrytkaESP

Podstawę prawną funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

 • Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy funkcjonowanie ePUAP zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.
 • Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych  użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Siedzibą administratora jest Warszawa, ul. Stefana Batorego 5.
 • Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji określił zakres i warunki korzystania z ePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w drodze rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546).
 • Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy profil zaufany ePUAP ma zastosowanie do identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne. Minister właściwy do spraw informatyzacji wydał w tej materii rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547).
 • Na podstawie art. 20b ustawy ePUAP umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem potwierdzanym profilem zaufanym ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatu Legnickiego

7.

EUR-Lex

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych  dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal  jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej – wyboru języka  można dokonać, klikając na adres http://eur-lex.europa.eu

Baza zawiera w sumie 3,6 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich  pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku  powiększa się o około 15 tys. dokumentów.

Portal EUR-Lex oferuje:

 • codzienne elektroniczne wydania Dziennika Urzędowego Unii  Europejskiej,
 • opcje wyszukiwania prostego, wyszukiwania zaawansowanego i  przeszukiwania poszczególnych zbiorów,
 • możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów w formacie PDF, HTML,  DOC i TIFF,
 • dokładne informacje na temat każdego dokumentu.
 • Jak uzyskać dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej