INFORMACJA
O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram świadczenia takiej pomocy:

Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

1) w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):

Pomoc prawna w tym punkcie będzie udzielana zamiennie przez adwokatów i radców prawnych lub działających z ich upoważnienia aplikantów adwokackich bądź radcowskich;

2) w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

Pomoc prawna będzie udzielana zamiennie przez adwokatów zatrudnionych przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój”, z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

2. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.) lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203, z późn. zm.) lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) która nie ukończyła 26 lat lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) która ukończyła 65 lat lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych wyżej okoliczności.

8) która jest w ciąży - w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Wykazanie prawa do uzyskania pomocy następuje poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 2, ppkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 2 ppkt 1–6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest ona w stanie przedstawić wymaganych dokumentów wykazujących prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 7 oraz w pkt 3 składa się udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” . Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielania osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca takiej pomocy może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

6. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.