Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Położenie

Powiat legnicki położony na Nizinie Śląsko - Łużyckiej, w centralnej części województwa dolnośląskiego graniczy z powiatem: bolesławieckim, polkowickim, lubińskim, wołowskim, średzkim, jaworskim, złotoryjskim. Siedzibą powiatu jest Legnica, miasto na prawach powiatu. Administracyjnie powiat dzieli się na osiem gmin: Chojnów - miasto, Prochowice - miasto i gmina oraz gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole,Miłkowice i Ruja.

Powierzchnia i ludność

Na jego terenie funkcjonują 2 miasta, 130 wsi, w tym 102 wsie sołeckie. Zajmuje obszar 744,6 km2, co stanowi 3,73% powierzchni Dolnego Śląska i stawia go pod względem powierzchni na dziewiątej pozycji w województwie. W powiecie największy obszar zajmuje gmina wiejska Chojnów (231,2 km2), a najmniejszy miasto Chojnów (5,3 km2). Na terenie powiatu wg danych GUS z 2007r zamieszkuje około 53 tysiące ludzi, w tym w mieście Chojnowie 14 495 mieszkańców, mieście i gminie Prochowice 7582, w gminie wiejskiej Chojnów 9369, w gminie Krotoszyce 2880, w gminie Kunice 5243, w gminie Legnickie Pole 4995, w gminie Miłkowice 6063 i w gminie Ruja 2687.

Obiekty geograficzne

Główną rzeką powiatu jest Kaczawa posiadająca ujście do Odry, rzeki stanowiącej granicę powiatu od północnego - wschodu. Inne ważniejsze cieki wodne to Nysa Szalona i Wierzbiak - prawobrzeżne dopływy Kaczawy, Jezioro Kunickie.Czarna Woda - lewobrzeżny dopływ Kaczawy przyjmujący wody rzeki Skora oraz Cicha Woda wpływająca do Odry. Na terenie powiatu występuje jedyne na Dolnym Śląsku pojezierze polodowcowe z jeziorami: Kunickim, Jaśkowickim, Koskowickim i Jez. Tatarak. Znaczną powierzchnię zajmują stawy hodowlane położone w Bieniowicach, Niedźwiedzicach, Goliszowie, Grzymalinie i Miłkowicach. Należy wymienić ponadto istniejące sztuczne akweny powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszyw w Rokitkach i Spalonej oraz położony na terenie gminy Męcinka, bezpośrednio przy granicy powiatu legnickiego zbiornik retencyjny SŁUP.

Ukształtowanie terenu i klimat

Powiat legnicki charakteryzuje się nizinnym ukształtowaniem powierzchni. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi od 80 do 180 m. W części południowej powiatu występują niewielkie pofalowania terenu, najwyższe wzniesienie położone w Wale Okmiańskim tzw. "Zawały" ma wysokość ok. 270 m n.p.m.

Klimat powiatu legnickiego charakteryzuje się krótką zimą, wczesną wiosną i długim, ciepłym latem. Średnia temperatura roczna wynosi 7,7-8,5ºC, średnie roczne opady 500-650 mm, a okres wegetacyjny trwa 225 dni i jest najdłuższy w Polsce.

Lasy

Znaczący odsetek w strukturze użytków (ok. 16% ogólnej powierzchni) zajmują lasy położone w północnej części powiatu głównie w gminach Prochowice, Kunice, Miłkowice i Chojnów. Są to lasy ochronne o średnio zróżnicowanym składzie drzewostanów, odbiegającym od składu naturalnego. Przeważają bory sosnowo - dębowe i sosnowe, w których gatunkowo dominują sosna (72% powierzchni lasów) i dąb, jesion, klon, jawor i wiąz (12% powierzchni lasów).

Zdjęcie boru

Bogactwa naturalne

Żwirownia w SplonejPowiat legnicki posiada bogate złoża surowców naturalnych. Największe to położone w północnej części dotychczas nieeksploatowane złoże węgla brunatnego "LEGNICA" zalegające na głębokości od 142 m do 192 m, którego zasobność określa się na 2,7 mld Mg. Duże znaczenie gospodarcze mają zasoby kruszyw budowlanych, które aktualnie wydobywane są w rejonie Rokitek, Okmian i Spalonej. Na terenie powiatu funkcjonuje kopalnia bazaltu "LUBIEŃ" i kopalnia kwarcytu "TACZALIN". Ważne dla lokalnej gospodarki jest wydobycie surowców ilastych, duże zasoby udokumentowanych złóż w Kunicach stanowią podstawę do produkcji doskonałej jakości ceramiki budowlanej.

Sieć komunikacyjna

Sieć komunikacyjna - autostrada A4Istotną cechą powiatu legnickiego jest doskonałe położenie komunikacyjne przy skrzyżowaniu drogowo - kolejowego Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego nr III Berlin/Drezno - Wrocław - Kijów obejmującego autostrady A-4, A-18 i linię kolejową E 30 z drogą krajową nr 3 relacji Świnoujście-Jakuszyce oraz drogą krajową nr 94 z Krzywej do Medyki.