Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

Wyposażenie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną w poszczególnych gminach jest zróżnicowane. Prawie wszystkie miejscowości w powiecie posiadają wodociągi zbiorowe, jednak wiele jeszcze oczekuje na sieć kanalizacyjną.

Zaopatrzenie w wodę odbywa się z różnych źródeł: z własnych ujęć (miasto Chojnów, gm. Chojnów, gm. Krotoszyce), z ujęcia "Lisowice" (miasto i gmina Prochowice, gm. Kunice, gm. Ruja), z ujęcia LPWiK Legnica (gm. Miłkowice, gm. Krotoszyce, gm. Legnickie Pole, gm. Kunice).

W zakresie obioru ścieków funkcjonuje system oparty na oczyszczalni ścieków w Legnicy (gm. Kunice, gm. Krotoszyce, gm. Legnickie Pole) i na lokalnych gminnych oczyszczalniach (miasto Chojnów, gm. Chojnów, miasto i gmina Prochowice, Legnickie Pole, Miłkowice).

Sieć gazowa

W powiecie legnickim istnieje dobre wyposażenie w magistralną sieć gazową wysokiego ciśnienia, jednakże zaopatrzenie indywidualnych odbiorców ma miejsce tylko w mieście i gminie Chojnów, mieście i gminie Prochowice, w gm. Kunice i gm. Krotoszyce. Pozostałe gminy nie posiadają sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia. Zdecydowana większość gospodarstw domowych korzysta z gazu propan-butan, który jest rozprowadzany przez liczną i wystarczającą sieć dystrybutorów.

Drogi

Powiat legnicki położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: autostrada A-4 Lipsk - Kijów, droga krajowa nr 3 Szczecin - Lubawka, droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Kraków, pięć dróg wojewódzkich oraz drogi lokalne powiatowe o długości 370 km, a także drogi gminne o długości 277 km.

Stan nawierzchni i obiektów inżynieryjnych jest zróżnicowany - im niższa kategoria drogi tym większe potrzeby remontowe i inwestycyjne.

Drogami powiatu legnickiego zarządza powołany w 1999 roku Zarząd Dróg Powiatowych, którego działalność skupia się głównie na prowadzeniu bieżącej eksploatacji i prowadzeniu robót utrzymaniowych. W okresie dotychczasowej działalności udało się stworzyć odpowiednie warunki do realizacji bieżących zadań: pozyskano nieruchomość przy ul. Cmentarnej w Legnicy z przeznaczeniem na bazę sprzętową, Drogową Służbę Liniową wyposażono w niezbędny sprzęt i środki transportu, zatrudnienie w jednostce doprowadzono do optymalnego poziomu. Mimo podjętych działań stan dróg powiatowych jest nadal niezadowalający i niezbędne są ogromne nakłady finansowe.

Szlaki kolejowe

W powiecie legnickim występuje gęsta sieć kolejowa o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Są to następujące linie kolejowe: linia E 30r.elacji Lipsk - Kijów (zelektryfikowana, zmodernizowana), linia Wrocław - Berlin (częściowo zelektryfikowana), linia Legnica - Głogów (zelektryfikowana), linia Legnica - Marciszów (częściowo zelektryfikowana), linia Legnica - Jaworzyna Śl. (częściowo zelektryfikowana), linia Miłkowice - Legnica (obwodowa, zelektryfikowana), linia Przemków - Chojnów - Złotoryja (nieczynna), linia Legnica - Ścinawa (nieczynna).

Oświata, ochrona zdrowia i opieka społeczna

Sieć szkolnictwa na terenie powiatu jest dobrze rozwinięta i zapewnia właściwy dostęp do nauki dzieci i młodzieży. Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej realizuje 23 szkoły, a na poziomie gimnazjum 8 szkół. Samorząd gminny prowadzi ponadto sześć przedszkoli.

 

Kształcenie ponadgimnazjalne odbywa się w utworzonym w 2001r. Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, w którym uczy się 860 uczniów. W skład zespołu wchodzi liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Profil nauczania obejmuje przygotowanie młodzieży w zakresie wiedzy ogólnej, kształcenie w zawodach rolniczych i okołorolniczych, a także przygotowanie do zawodów mechanicznych i usługowych. Zespół posiada odpowiednie zaplecze do nauczania - stołówkę, internat, warsztaty i gospodarstwo pomocnicze.

Młodzież naszego powiatu ma także dostęp do ponad dwudziestu szkół ponadgimnazjalnych i sześciu wyższych uczelni w Legnicy, która stanowi centrum edukacyjne regionu. W powiecie działa również Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Chojnowie, której zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także doradztwa dla uczniów przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu. W celu ułatwienia dostępu do usług poradni w roku 1999 utworzono gabinety psychopedagogiczne w Legnicy i Prochowicach.

Baza lecznictwa otwartego i zamkniętego w powiecie jest dobra. Podstawową opiekę medyczną zapewniają 4 przychodnie zdrowia i 10 wiejskich ośrodków zdrowia. W zakresie lecznictwa zamkniętego usługi świadczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, który posiada 22 oddziały, przychodnie specjalistyczne i ambulatorium oraz w zakresie opieki długoterminowej zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy prowadzony przez Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol" w Chojnowie.

Legnickie Pogotowie Ratunkowe zabezpiecza usługi w zakresie pomocy doraźnej oraz transportu chorych, w Chojnowie posiada swoją placówkę terenową.

Na terenie powiatu funkcjonuje osiem aptek, w każdej gminie jest apteka, co zapewnia mieszkańcom podstawową dostępność do zakupu leków.

W celu zapewnienia całodobowej opieki, a także prowadzenia usług opiekuńczych i wspomagających potrzebującym osobom utworzono dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu to największa i najstarsza w Polsce placówka tego typu. Powstał w roku 1957, zajmując kompleks obiektów po byłym klasztorze benedyktynów. Około 250 pracowników opiekuje się 460 mieszkańcami, wśród których przeważają kobiety.

Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku rozpoczął swoją działalność w roku 1980. Placówka mieści się w kompleksie pałacowo-folwarcznym i zatrudnia 86 pracowników, którzy sprawują opiekę nad 115 pensjonariuszami.

W powiecie legnickim funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dom Dziecka w Golance Dolnej zatrudniający 18 pracowników zapewnia opiekę całodobową dzieciom w wieku od 3 do 18 lat. Od początku istnienia w domu przebywało 192 dzieci, aktualnie w placówce przebywa 35 wychowanków.

Rodzinny Dom Dziecka w Krzywej prowadzony przez osoby fizyczne udzielił opieki dziewięciorgu wychowankom, aktualnie wychowuje się tutaj siedmioro dzieci.

W 2006r. utworzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który świadczy pomoc doradczą, psychologiczną, terapeutyczną, socjalną i prawną osobom z problemem alkoholowym, dotkniętym przemocą domową, starszym i przewlekle chorym, matkom samotnie wychowującym dzieci. Od grudnia 2007 roku działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrowicach, jest to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który poprzez naukę podstawowych umiejętności z życia codziennego daje osobom niepełnosprawnym możliwość wyrównywania szans rozwojowych.

Powołany został również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Koordynacją wszelkich działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu zajmuje się utworzone w roku 1999 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, w każdej gminie natomiast znajduje się gminny ośrodek pomocy społecznej. Centrum wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w szczególności umieszcza osoby w Domach Pomocy Społecznej, udziela osobom niepełnosprawnym dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, likwiduje bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, udziela pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.