1. Adam Babuśka (spoza rady) - starosta, przewodniczący zarządu powiatu
 2. Janina Mazur (radny) - wicestarosta, członek zarządu powiatu
 3. Krzysztof Sowiński (radny) - członek zarządu powiatu
 4. Zbigniew Kądziołka (radny) - członek zarządu powiatu
 5. Grzegorz Gapski (radny) - członek zarządu powiatu

Zadania zarządu powiatu

 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.