W celu ukazania jak ważnym elementem w życiu i wychowaniu każdego człowieka jest rola rodziny Rada Powiatu Legnickiego na mocy swojej uchwały NR XII/80/2019 z 19 grudnia 2019 r. ogłosiła „Rok 2020 - Rokiem Rodziny”.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka, jest grupą społeczną, która leży u postaw społeczeństwa, buduje je i wpływa na jego rozwój. Tworzy jednocześnie tzw. grupę odniesienia, z którą człowiek świadomie i mocno identyfikuje się, jako jej członek i reprezentant. Dzięki rodzinie odkrywamy, przejmujemy i współtworzymy kultywowane w niej poglądy, postawy, obyczaje i wzory postępowania. Dziecko od swoich rodziców uczy się jak odczytywać i wyrażać emocje, obawy, uczucia oraz nadzieje. Rodzice stanowią wzorce do naśladowania, uczą jak zachowywać się podczas kontaktów z ludźmi. Więzi rodzinne są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

W styczniu Starostwo Powiatowe w Legnicy podpisało, wraz z 28 samorządami Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A., deklarację na rzecz wspólnych działań chroniących rodziny w Zagłębiu Miedziowym. Sygnatariusze zobowiązali się m.in.: do wspólnych działań skierowanych do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmocnienia wartości jaką jest rodzina i rodzicielstwo, więzi społecznych oraz wypracowanie mechanizmów przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu. Proponowane działania na rzecz rodziny obejmują m. in. programy zdrowotne, profilaktyczne oraz szkoleniowe.

Kolejną wspólną akcją podjętą przez Starostwo Powiatowe w Legnicy przy współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. i innymi samorządami z regionu Zagłębia Miedziowego była kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, która miała promować ideę rodzicielstwa zastępczego. W tym zakresie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, jako jednostka organizacyjna Powiatu Legnickiego, realizowała kampanię „Pierwsze u rodziny”, w której bohaterami były rodziny zastępcze Zagłębia Miedziowego, przedstawiające swoje historie i doświadczenia. Głównym celem kampanii było zwiększenie liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych.

Osoby chcące pomóc jednemu lub kilkorgu dzieciom poprzez zapewnienie im rodzinnej opieki na okres przebywania poza własną rodziną, mogą zgłaszać się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania może być to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Opiekunowie zastępczy powinni mieć silną i właściwą motywację, a także powinni być dobrze przygotowani do pełnienia tej niezwykłej, lecz trudnej roli. Osoby zgłaszające się do pełnienia roli rodziców zastępczych muszą odbyć obowiązkowe szkolenie przygotowujące ich do tej funkcji oraz otrzymać świadectwo jego ukończenia, a następnie uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne od organizatora.

W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców z Kampanią „Mie(dź) Rodzinę” prowadzona była akcja o nazwie #RodzinaChallenge. Polegała ona na nagraniu krótkiego filmu przez samorządowców oraz firmy i jego publikacji na Facebooku. Ponadto Spółka KGHM Polska Miedź S.A. powołała pełnomocnika do spraw rodzin. Więcej informacji na temat kampanii społecznej można znaleźć na stronie https://miedzrodzine.pl/.

We wrześniu br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się konferencja inaugurująca X Tydzień Wychowania pod hasłem „Wychowywać młodych w rodzinie i w szkole do miłości, solidarności, odkrywania prawdy”, której organizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz Starosta Legnicki. W czasie konferencji odbyły się wykłady m. in. ks. prof. zw. dr. hab. Stanisława Araszczuka oraz ks. dr. Bartosza Mitkewicza z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Prelekcję na temat wartości, jakie należy przekazywać młodemu pokoleniu przedstawił Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność Bogdan Orłowski. Starosta Legnicki Adam Babuśka podczas konferencji przedstawił analizę sytuacji rodzin w naszym regionie.

W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie przeprowadzono ankietę, mającą na celu zobrazowanie problemów z jakimi boryka się młodzież. Przy współpracy z Fundacją KGHM Polska Miedź S.A. podjęto działania, które mają na celu dokształcenie pedagogów. Starosta Legnicki podczas konferencji poinformował, że ze względu na trwającą pandemię COVID-19 niestety część zadań związanych z Rokiem Rodziny została odwołana. Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie poprawie i pozwoli na realizację dwóch programów, to w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie zrealizowane będą:

  • „Szkoła rodziców i wychowawców” – głównym celem programu będzie zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmiana postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które zminimalizują występowanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży. Program realizowany będzie w formie warsztatów, podczas których przeprowadzane będą ćwiczenia, debaty i odwołania się do własnych doświadczeń z dzieciństwa. Szczególnie cennym elementem będzie wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne wykorzystanie wiedzy ze szkoleń w domu, podczas relacji z dzieckiem.
  • „Archipelag skarbów” – głównym celem programu będzie zapobieganie różnym problemom i ryzykownym zachowaniom młodzieży. Zostanie on zrealizowany w formie ”mityngów” w grupach młodzieży, uczestniczących w mini-wykładach ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi, ćwiczeniami aktywizującymi. Realizacja programu obejmie także spotkanie z rodzicami, podczas którego opiekunowie będą zapoznawani z celami, założeniami i przebiegiem programu „Archipelag Skarbów”. Kolejnym elementem programu będzie szkolenie dla rady pedagogicznej, informujące o celach projektu i przekazywanych w nim treściach.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Legnicy ze stowarzyszeniami, które pomagają rodzinom w Powiecie Legnickim

W realizacji programu „Rok 2020 - Rokiem Rodziny” szczególnie cenna i skuteczna jest współpraca z Oddziałem Okręgowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, który od początku swojej działalności służy pomocą dzieciom i ich rodzinom – co podkreśla statut stowarzyszenia. Na terenie powiatu legnickiego przy szkołach podstawowych i przedszkolach działa 29 Kół Przyjaciół Dzieci, które prowadzą działalność na rzecz pomocy i umacniania rodziny.

Opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na terenie powiatu legnickiegok objętych jest około 300 dzieci. Wsparcie dla nich udzielane jest w formie częściowego dofinansowania zimowego i letniego wypoczynku, przekazywania paczek z żywnością, słodyczami, zabawkami i przyborami szkolnymi wręczanych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. Podopieczni TPD z naszego powiatu biorą udział w integracyjnych spotkaniach opłatkowych, festynach rodzinnych, a także wydarzeniach organizowanych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym w Legnickich Paraolimpiadach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Plenerach Plastycznych, wycieczkach .

W listopadzie br. TPD zorganizowało konkurs „Chrońmy przyrodę ojczystą”, natomiast na grudzień zaplanowany został „Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Bożonarodzeniowy”. Od wielu lat konkursy te wspiera finansowo Powiat Legnicki. Społeczni rzecznicy praw dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy odgrywają dużą rolę w pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych, między innymi poprzez dyżury Rzecznika Praw Dziecka http://tpd.legnica.pl/rzecznicy-praw-dziecka/

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” od 2013 roku wspiera osoby potrzebujące: dzieci, dorosłych oraz rodziny. Do placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opiekunowie organizują pogadanki tematyczne, zajęcia muzyczne i artystyczne, wyjścia do instytucji kultury i spacery, a także pomagają przy odrabianiu lekcji i opanowaniu materiału dydaktycznego.

Stowarzyszenie zrealizowało w związku z Rokiem Rodziny konkurs w ramach ogólnopolskiej akcji „Dar na 100” pt.: „Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Kardynał Stanisław Dziwisz, Rzecznik Praw Dziecka, Starosta Legnicki i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. Konkurs miał na celu promować wartości, jakie niósł pontyfikat Papieża Jana Pawła II - dobra i miłości.