Błąd
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2016/11/2.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2016/11/3.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2016/11/dolny_slak.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

 Inwestycje Powiatu Legnickiego - 2013 r.

 

{gallery alignment=left-float deftitle="Logo Narodowego Funduszu"}/2016/11/2.jpg{/gallery}

W maju 2012r. Powiat Legnicki złożył do Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach V konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej wniosek o dofinansowanie zadania pn. Projekt zrównoważenia gospodarki energetycznej DPS Legnickie Pole w ramach zastosowania "Systemu zielonych inwestycji – Zarządzania energią w obiektach mieszkalnych pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu” . Przedmiotowe zadanie polegało na odłączeniu przestarzałej kotłowni opalanej olejem opałowym, a następnie na montażu siedmiu pomp ciepła z wykonaniem dolnych źródeł ciepła o mocy ok. 1210 kW z rozdziałem na poszczególne budynki wchodzące w skład kompleksu. Dodatkowymi elementami zadania było wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie docieplenia elewacji budynku administracji i dodatkowo stropu budynków gospodarczych.

W dniu 7 maja 2013r. doszło do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie i udzielenie pożyczki, na realizację przedmiotowego zadania.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł: 11 506 551 zł.,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował realizację zadania w wysokości 3 320 994,00 zł. oraz udzielił pożyczki w wysokości 3 896 155 zł.

{gallery alignment=right-float deftitle="Logo Wojewódzkiego Funduszu"}/2016/11/3.jpg{/gallery}

W wyniku podpisania w dniu 9 lipca 2013 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadanie zostało dodatkowo dofinansowane w wysokości 2 159 800 zł.

{gallery alignment=left-float deftitle="Logo Dolnego Śląsku"}/2016/11/dolny_slak.jpg{/gallery}

 

Na mocy umowy z Województwem Dolnośląskim, z dnia 2 października 2013r. o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zadanie zostało dofinansowane w wysokości 765 115 zł.

 

 Zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku w dniu 24.12.2013r.

Opublikowano: 10.01.2014r.

 

Inwestycje Powiatu Legnickiego - 2012 r.

 1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg - grysem i emulsją asfaltową. Wartość inwestycji: 910554,4 zł.
 2. Remont drogi powiatowej 2193D na odcinku Kwiatkowice – do Odry Wartość inwestycji: 220417,08 zł.
 3. Remont drogi powiatowej nr 2191D Prochowice – Kwiatkowice uszkodzonej w wyniku huraganu w 2009r. Wartość inwestycji: 438522,06 zł.
 4. Remont drogi powiatowej nr 2212D od drogi wojew. 328 do drogi wojew. 335, w m. Biała uszkodzonej w wyniku gwałtownych powierzchniowych roztopów przy zamarzniętym podłożu z 2012 roku. Wartość inwestycji: 392921,04 zł.
 5. Remontu drogi powiatowej nr 2114D Niedźwiedzice – Miłkowice uszkodzonej w wyniku gwałtownych powierzchniowych roztopów przy zamarzniętym podłożu z 2012 roku. Wartość inwestycji: 857081,96 zł.
 6. Remont drogi powiatowej nr 2220D Groble – do dr. kraj 94 w m. Witków, uszkodzonej w wyniku gwałtownych powierzchniowych roztopów przy zamarzniętym podłożu z 2012 roku. Wartość inwestycji: 161369,85 zł.
 7. Remont drogi powiatowej nr 2179D Kunice - Jaśkowice k. m. Kunice, uszkodzonej w wyniku gwałtownych powierzchniowych roztopów przy zamarzniętym podłożu z 2012 roku. Wartość inwestycji: 164519,14 zł.
 8. Remont drogi powiatowej nr 2210D Miłkowice - Studnica k. m. Studnica, uszkodzonej w wyniku gwałtownych powierzchniowych roztopów przy zamarzniętym podłożu z 2012 roku. Wartość inwestycji: 77701,56 zł.
 9. Poszerzenie drogi powiatowej nr 2198D w m. Rosochata. Wartość inwestycji: 67767,08 zł.
 10. Zabudowa rowu przy drodze powiatowej nr 2196D w m. Piotrówek. Wartość inwestycji: 50357,15 zł.
 11. Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 2183D w m. Janowice. Wartość inwestycji: 56239,46 zł.
 12. Remont drogi powiatowej nr 2179D w m. Dąbie. Wartość inwestycji: 67286,41 zł.

Ponadto na drogach powiatowych przy staraniach służb drogowych wykonano:

 1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg - recyklerem - 58 tony
 2. Wykonanie obustronnej ścinki poboczy na drogach o łącznej długości 38,3 km km (transport i odbiór urobku zapewniły gminy lub mieszkańcy)
 3. Odbudowa rowów przydrożnych – 5531 mb
 4. Wycinka z rozdrobnieniem krzaków (na odcinkach zagrażających b.r.d.) (długość odkrzaczonych rowów i poboczy) 30 455 mb

W roku 2012 powiat zrealizował także inwestycje:

 • w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku:
 1. Montaż instalacji TV (antenowej) w budynku mieszkalnym. Wartość prac: 7228,00 zł.
 2. Montaż instalacji TV (antenowej) w budynku mieszkalno- rehabilitacyjnym Wartość prac: 1496,00 zł.
 3. Modernizacja układu natleniającego biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej DPS „PRZĄŚNIK” Wartość prac: 24600,00 zł.
 4. Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych (instalacja elektryczna, przyzywowa, rtv-sat) w budynku głównym „Pałac” Wartość prac: 354535,82 zł.
 5. Wymiana instalacji c.o. „część b” w budynku głównym "Pałac" Wartość prac: 144101,49 zł.
 6. Roboty malarskie wybranych pomieszczeń w budynku głównym „Pałac” Wartość prac: 116053,98 zł.
 7. Remont oświetlenia zewnętrznego (demontaż starych opraw i montaż kompletnych energooszczędnych naświetlaczy metahalogenowych). Wartość prac: 116053,98 zł.
 8. Remont oświetlenia zewnętrznego (demontaż starych opraw i montaż kompletnych energooszczędnych naświetlaczy metahalogenowych) Remont instalacji sygnalizacji ppoż w budynku głównym „Pałac”. Wartość prac: 59987,52 zł.
 • w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu:
 1. Wymiana połąci dachowej na budynku nr 1 Wartość prac: 279500 zł.
 • w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie:
 1. Przebudowa pomieszczeń na toalety ogólnodostępne w szkole przy ul Witosa 1. Wartość prac: 43650 zł.
 2. Wymiana 28 okien w budynku szkoły przy ul Witosa. Wartość prac: 43272 zł.

 

Inwestycje Powiatu Legnickiego - 2011 r.

Inwestycje stanowią podstawę rozwoju gospodarczego powiatu, zarówno realizowane w sferze produkcyjnej, jak i infrastrukturalnej, prowadzone przez przedsiębiorców jak również przez sektor publiczny.

  1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16 (inwestycja współfinansowana z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Wartość inwestycji: 344 400,00 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 11.04.2011

 

  1. Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16

Wartość inwestycji: 31 980,00 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 15.04.2011

 

  1. Wykonanie gazociągu do budynku sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1

Wartość inwestycji: 39 790,50 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 15.04.2011

 

  1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Jana Matejki 1 (inwestycja współfinansowana z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Wartość inwestycji: 244 414,97 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 19.04.2011

 

  1. Remont uszkodzonego na skutek klęski żywiołowej odcinka drogi powiatowej nr 2194D o długości 3,8 km w m. Niedźwiedzice.

 

Wartość inwestycji: 339 385,29 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 05.08.2011

 

  1. Remont odcinka drogi powiatowej 2191D Prochowice-Kwiatkowice-droga woj. 338 od km 2+000 do km 7+100 (dł. 5,1 km)

Wartość inwestycji: 468 662,72 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 15.10.2011

 

  1. Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1244D w miejscowości Lisowice.

Wartość inwestycji: 1 569 484,42 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 31.10.2011

 

  1. Remont odcinka drogi powiatowej 2197D Miłogostowice –Bieniowice-Spalona Od km 0+000 do km 6+300 (dł. 6,3 km).

Wartość inwestycji: 678 686,24 PLN

Termin zrealizowania inwestycji: 31.10.2011

Inwestycje Powiatu Legnickiego - 2010 r.

Własne:

 • termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego, sali gimnastycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i łącznika komunikacyjnego w DPS w Brenniku, nakłady: 5.790 tys. zł, termin: 2010r.
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2184D Prochowice - Jawor (Rogoźnik - Polanka), nakłady: 5.105.909,31 zł, termin: 2009-2010r.
 • remont chodnika dla pieszych w Miłkowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2210D, nakłady: 270 tys. zł, termin: 31.08.2009r.,
 • budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Pątnów Legnicki oraz remont nawierzchni drogi nr 2180D na odcinku Pątnów - Bieniowice, nakłady: 860 tys. zł, termin: 30.09.2009r.,
 • remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

 

Inwestycje Powiatu Legnickiego - 2009 r.

 

Zewnętrzne:

 • budowa centrum logistycznego firmy LIDL w podstrefie LSSE w Legnickim Polu, termin: wrzesień 2009r.,
 • zakład produkcyjny firmy FEERUM SA - maszyny i urządzenia do przechowywania zbóż, w podstrefie LSSE Chojnowie,
 • budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy - 6.5 km, nakłady: 58 mln zł, termin: do 2013r.,
 • modernizacja drogi krajowej nr 94 na odcinku Krzywa - Legnica - Wrocław, nakłady: 400 mln zł, termin: 2010r.,
 • budowa drogi szybkiego ruchu S-3 Świnoujście - Legnica - Lubawka, nakłady 3,14 mld zł, termin: 2009-2013,
 • melioracje podstawowe i szczegółowe we wsi Krajów, gm. Krotoszyce w latach 2009-2013, nakłady 3.3 mln zł.