zdjęcie z lotu ptaka

Powiat legnicki ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią blisko 72% ogółu jego powierzchni, co daje mu piąte miejsce w województwie. W powiecie, ale i w województwie największy odsetek użytków rolnych posiada gmina Ruja - 81%. W ogólnej powierzchni użytków rolnych powiatu dominują grunty orne, które stanowią 85,5% użytków rolnych. Łagodny klimat charakteryzujący się bardzo krótką zimą, wczesną wiosną i długim ciepłym latem, długi okres wegetacji roślin oraz stosunkowo urodzajne gleby, to atuty dla rozwoju rolnictwa na naszym terenie. Można przyjąć, że ziemia legnicka jest zapleczem rolniczym centralnej części województwa dolnośląskiego. Korzystne warunki dla rolnictwa stanowią bazę do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Niestety w ostatnich latach wiele zakładów przetwórczych uległo likwidacji np. spółdzielnia mleczarska, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego czy pobliska cukrownia w Jaworze.

Na terenie powiatu funkcjonuje ponad 5 056 indywidualnych gospodarstw rolnych, o bardzo zróżnicowanej strukturze obszarowej. Średnia wielkość gospodarstwa w powiecie legnickim wynosi 15,40 ha, dla porównania przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi - 7,80 ha, w regionie dolnośląskim - 9,60 ha. Dominują gospodarstwa małe w przedziale 1-5 ha, jest ich 2 106 (42%), w przedziale 5-10 ha znajduje się 1278 (25%), a wielkości 10-20 ha jest 1043 (20%). Najmniej jest dużych gospodarstw powyżej 50 ha - 199, co stanowi 3,9%. Największe Jezioro koskowickie z lotu ptakagospodarstwa są w gminie Kunice - 19,3 ha i Prochowice - 18,5 ha, najmniejsze w gminie Miłkowice - 11,3 ha.

W powiecie legnickim występuje niekorzystne zjawisko - wysokotowarową produkcję roślinną i zwierzęcą na dobrym i bardzo dobrym poziomie prowadzą duże gospodarstwa (351), które stanowią zaledwie 6% ogólnej liczby gospodarstw. Pozostali rolnicy gospodarujący na 61% powierzchni użytków rolnych powiatu, produkują na potrzeby własne, a jedynie nadwyżki przeznaczają na rynek.

W celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw Starostwo Powiatowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego realizuje pilotażowy program kompleksowej przebudowy wsi Krajów (gm. Krotoszyce) i Siedliska (gm. Miłkowice), którego celem jest modernizacja przestrzeni produkcyjnej i społecznej w obu wymienionych miejscowościach, aby mieszkańcom zdecydowanie polepszyć warunki pracy i życia. Doświadczenia uzyskane podczas realizacji tego programu będą wykorzystane przy wdrażaniu restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich w Polsce.

Z uwagi na znaczny odsetek lasów w strukturze użytków powiatu (ok. 16 % ogólnej powierzchni) duże znaczenie w rozwoju powiatu ma gospodarka leśna. W strukturze władania lasami występują tutaj dwa podmioty gospodarcze: Skarb Państwa i właściciele prywatni. W imieniu Skarbu Państwa gospodarkę leśną prowadzi Nadleśnictwo Państwowe w Legnicy, które zarządza lasami na powierzchni 18 687 ha, położonymi w głównie w powiecie legnickim , ale także w powiecie lubińskim, polkowickim, jaworskim i złotoryjskim. Nadleśnictwo Legnica powstało w 1959 roku na bazie istniejącego od 1945 roku Nadleśnictwa Pątnów. W 1973 roku po reorganizacji Nadleśnictw, Nadleśnictwo Legnica zwiększyło swój obszar powierzchniowy do stanu obecnie istniejącego. Dzisiejsze Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych oraz czternastu Leśnictw.

Jezioro Jaśkowice

Średnio w ciągu roku nadleśnictwo pozyskuje około 60 000 m³ surowca tartacznego. Nadrzędnym celem prowadzonej gospodarki leśnej określonym w obowiązującym planie urządzania lasu jest jednak zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zrównoważonego rozwoju oraz utrzymanie funkcji ochronnej lasów. Na terenie powiatu legnickiego jest 459 ha lasów będących we władaniu osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o lasach gospodarka w lasach prywatnych prowadzona jest na takich samych zasadach jak w  lasach państwowych. Nadzór nad prawidłowym pozyskiem drzew i  prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach prywatnych sprawuje Starosta, który przekazał to uprawnienie na podstawie umowy Nadleśnictwom Legnica i Złotoryja.

Ważną dziedziną gospodarki regionu jest też rybactwo, które ma na tym terenie długą tradycję. Z uwagi na znakomite warunki rozwojowe wiele stawów hodowlanych założono już w XII i XIII wieku. Aktualnie gospodarka stawowa prowadzona na 87 stawach zajmujących powierzchnię ok. 700 ha położonych głównie w gminie Chojnów, Miłkowice i Kunice. Produkuje się w nich różne gatunki ryb głównie karpia, ale także amura, tołpygę, lina, sandacza i szczupaka. Średnio z 1 hektara powierzchni stawowej odławia się 800-1500 kg ryb rocznie.