Powietrze

Na podstawie pomiarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych rozlokowanych na terenie powiatu legnickiego ustalono, że jakość powietrza na tym obszarze jest zadowalająca. Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń nie wykazują przekroczeń norm dopuszczalnych. Niemniej jednak uznano, że docelowo należy podejmować dalsze działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji, z emisji ze źródeł komunikacyjnych i pochodzących z procesów produkcyjnych.

Wody powierzchniowe

Przeważającą ilość wód powierzchniowych płynących i stojących cechuje jakość nieodpowiadająca normom. Przepływające przez teren powiatu takie rzeki jak: Kaczawa, Cicha Woda, Czarna Woda, Skora, Wierzbiak i Nysa Szalona prowadzą wody, których jakość nie odpowiada normom. W stosunku do roku 1998, jedynie ogólny stan wód Nysy Szalonej uległ poprawie. Pomimo niekorzystnej jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu, główne ujęcie wody pitnej opiera się właśnie na wodzie powierzchniowej. Ujęcie to zlokalizowane jest w Przybkowie (m. Legnica) i wykorzystuje wodę z rzeki Kaczawy. Jest to nowoczesny Zakład Uzdatniania Wody, który zapewnia oczyszczenie jej do poziomu obowiązujących norm. W celu poprawy jakości wód powierzchniowych należy uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, ograniczyć spływ zanieczyszczeń rolniczych oraz zwiększyć retencję zbiorników wodnych.

Wody podziemne

Na terenie powiatu legnickiego kontrole jakości wód podziemnych prowadzone są w sposób ciągły. Kontrole ujęć podziemnych wykazują, że stan czystości wód podziemnych należy ocenić jako dobry.

Odpady

W powiecie legnickim rocznie wytwarza się ok. 12 000 ton odpadów komunalnych, znaczna ich część kierowana jest na wysypiska, do 2002 roku na terenie powiatu legnickiego funkcjonowało dwanaście składowisk odpadów komunalnych, w których zgromadzono 38 427 m³. W wyniku wprowadzonych ustawowych norm ustalających warunki użytkowania wysypisk komunalnych aktualnie czynne jest tylko jedno wysypisko komunalne w miejscowości Biała (gm. Chojnów) oraz jedno składowisko odpadów przemysłowych pochodzących z Huty Miedzi "Legnica". W celu zachowania odpowiednich standardów higieniczno-sanitarnych regionu należy objąć wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów, kontynuować wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, a także wprowadzić w życie program usuwania azbest.

Edukacja ekologiczna

Zarząd Powiatu Legnickiego w styczniu 2004r. podjął decyzję w sprawie utworzenia ośrodka szkoleniowego pn. "Dolnośląskie Centrum Edukacji Ekologicznej". Powołanie takiej placówki wynikało z potrzeby popularyzacji wiedzy o środowisku i zmianach w nim zachodzących na terenie powiatu legnickiego, a także z obowiązku wynikającego z treści takich dokumentów jak: Strategia Rozwoju Powiatu Legnickiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Legnickiego, Program ochrony środowiska Powiatu Legnickiego i Ustawa o ochronie środowiska.

Powstałe centrum służyć ma powszechnej edukacji ekologicznej w rejonie dolnośląskim, stanowić punkt konsultacyjny z bazą materiałów edukacyjnych obejmującą: czasopisma, filmy o tematyce szeroko pojętej ekologii oraz obszernym zbiorem danych z informacjami dotyczącymi wszelkich zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Pomieszczenia, w których funkcjonuje DCEE, znajdują się w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Do dyspozycji centrum są dwie sale edukacyjne oraz cztery pomieszczenia towarzyszące. W wyniku podjętych prac utworzono salę wykładową i salę seminaryjną. Sala wykładowa przeznaczona dla 40 osób wyposażona jest w krzesła audytoryjne uchylnymi blatami, urządzenia nagłaśniające i rzutnik multimedialny sterowane komputerem będącym na wyposażeniu sali. Sala seminaryjna przeznaczona dla 20 osób wyposażona jest w 10 indywidualnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu połączonych wewnętrzną siecią, a także do dyspozycji jest kserokopiarka i dwie drukarki laserowe współpracujące z komputerami . Dla potrzeb centrum poprawiono warunki socjalne w celu zapewnienia pełnej obsługi uczestników organizowanych szkoleń i spotkań. W sali znajduje się zaplecze socjalne pozwalające na podanie słuchaczom szkoleń ciepłych i zimnych napoi. Wymieniony sprzęt audiowizualny i informatyczny oraz odpowiednie warunki socjalne umożliwiają prowadzenie wielu szkoleń i różnych form samokształcenia.

Koszty związane z utworzeniem centrum zostały sfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Oficjalne otwarcie centrum z udziałem min: parlamentarzystów odbyło się w dniu 31 maja 2004r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska.