Realizowane programy i proponowane rozwiązania to dowód na to, jak ważna dla rządu jest rodzina, jej wsparcie na każdym etapie – od narodzin dziecka, poprzez ułatwienia w zapewnieniu opieki nad dzieckiem, pomoc rodzicom w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, po zapewnienie seniorom spokojnej jesieni życia.

Grafika: Rodzina 500+

Rodzina 500 plus

Jest finansowym fundamentem wsparcia rodziny, program przyczynia się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodziny, wzmacnia je i nadaje należyty priorytet. Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin.

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekun prawny,
 • w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej,
 • rodziny zastępczej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

2. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

 • w gminie, w której mieszkamy,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • przez Internet za pomocą:
  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS,
  • ePUAP,
  • bankowości elektronicznej.

3. Od 1 lipca 2019 ważne zmiany w rodzinie 500+:

 • Uproszczona procedura - urząd nie będzie wydawał już decyzji administracyjnej, jedynie informację.
 • Dłuższy czas wypłaty świadczenia - nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.;
 • Dłuższy czas na złożenie wniosku - rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana dot. dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r;
 • Świadczenie dla drugiego rodzica - w przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;
 • Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach -  wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

4. Na co zwrócić uwagę przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców:

5. Więcej informacji na temat Rodziny 500 + na stronie:

Grafika: Robry start, 300 dla ucznia

Dobry Start:

Program „Dobry start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

WAŻNE! Program „Dobry start” nie przysługuje dzieciom uczącym się w przedszkolu oraz realizujących roczne przygotowania szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu, uczniowie szkół dla dorosłych oraz studenci.

1. Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie otrzyma się po złożeniu wniosku przez matkę, ojca bądź opiekuna prawnego dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej.

2. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

 • w gminie, w której mieszkamy,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • przez Internet za pomocą:
  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS, www.zus.pl/pue
  • ePUAP,
  • bankowości elektronicznej.

 

Grafika: Mama 4+

Mama 4+

Program jest przeznaczony dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci musiało zrezygnować lub nie może podjąć pracy, przez co żyją na granicy ubóstwa, bez prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma na celu zapewnienia podstawowych środków do życia. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzykiem starości. Nie jest równoznaczne z emeryturą. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

1.Kto może składać wniosek?

 • Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
 • Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. Dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
 • Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski.

2. Cele programu Mama 4+

 • Uhonorowanie tych osób, które podejmując się trudu wychowania liczniejszej rodziny musiały zrezygnować lub nie mogły podjąć pracy zarobkowej,
 • Pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci – ogromną wartość.
 • Odpowiedź na pilną potrzebę społeczną, bowiem skutkiem decyzji związanych z wychowaniem liczebniejszej rodziny, jest niedostatek materialny matek pozbawionych minimalnych środków na utrzymanie.

3.Gdzie można składać wniosek Mama 4+ ?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w oddziale:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Do wniosku należy dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci;
 • informację o numerach PESEL dzieci;
 • oświadczenie o sytuacji: osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.

Grafika: Za życiem

Świadczenie "za życiem"

Świadczenie otrzymuje się tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

1. Kto może składać wniosek?

Matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka bez względu na dochód.

2. Gdzie złożyć wniosek i jakie są wymagane dokumenty?

W ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, należy złożyć wniosek w Miejskim bądź Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku trzeba załączyć:

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
 • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234 ze zm.).
 • Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

3. Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Więcej informacji o świadczeniu:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

„Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. „Becikowe'' może uzyskać każdy kto:

 • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
 • jest opiekunem prawnym dziecka - to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • jest opiekunem faktycznym dziecka - to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Oraz spełnia poniższe warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
 • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
 • Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

1. Co musisz przygotować?

 • wniosek o becikowe
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej,
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Dołączenie do wniosku dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy i jakie dokumenty musisz dostarczyć.

2. Co musisz zrobić?

 • wypełnij wniosek o „Becikowe” i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty,
 • złóż wniosek (Możesz to zrobić drogą on-line za pośrednictwem portalu Emp@tia lub drogą tradycyjną: osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą),
 • czekaj na odpowiedź urzędu,
 • czekaj na wypłatę becikowego.

Gdzie złożyć dokumenty?

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twoim urzędzie gminy lub miasta, gdzie możesz złożyć dokumenty.

Więcej informacji

Grafika: Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

1. Kto może założyć Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

2. Gdzie należy złożyć wniosek?

 • w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania;
 • elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer).

3. Gdzie można otrzymać zniżki?

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.