Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 31 stycznia 2013 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2013 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 7 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2013 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wartość zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy Kolonia letnia TPD w Różance 12 600,00 3.000,00 2.850,00
2) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy Z plecakiem przez powiat legnicki 11.650,00 3.200,00 2.500,00
3) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka i z rodzin zastępczych z osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu legnickiego „Lato- Jesień 2013” 19 742,00 3.650,00 3.650,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie z piosenka turystyczną”.

Po przeprowadzeniu kontroli formalnej do oceny merytorycznej nie zostały dopuszczone następujące oferty:

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy - załączniki nie spełniają wymogów ważności;

- Fundacja Archeologiczna Arche – organizacja nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie określonej w ofercie konkursowej, w wyciągu z KRS brak zapisu dot. prowadzenia działalność statutowej na rzecz turystyki i krajoznawstwa – brak statutu fundacji.