Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wzór oferty jest ten sam, jak w przypadku konkursu, jednak nazwa rodzaju zdania publicznego na pierwszej stronie oferty winna mieć brzmienie jak w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

Zarząd Powiatu Legnickiego Uchwałą Nr 14/48/2015  z dnia 12 marca, przyjął sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Główne założenia to:

 1. Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane będą na stronie internetowej starostwa w zakładce organizacje pozarządowe/dotacje w trybie art.19 a.
 2. Oferty złożone w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

Szczegóły postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje z zakresu promocji i ochrony zdrowia, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Stan na 7 marca 2018 r. - kwota 3.500,00 zł

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

 • Stan na 12 marca 2015 r. - kwota 3.700,00 zł
 • Stan na 12 czerwca 2015 r. - kwota 1.700,00 zł
 • Stan na 1 lutego 2016 r. - kwota 9.000,00 zł
 • Stan na 16 marca 2016 r. - kwota 6.860,00 zł
 • Stan na 4 kwietnia 2016 r. - kwota 0.00 zł

 Do oferty należy dołączyć odpis z KRSu, który można pobrać ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Odpis z KRS-u pobrany ze wskazanej strony nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem

Statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS; oraz inne załączniki jeśli wymagane jest np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

Dokumenty i załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów i załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Prezentujemy brzmienie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 570), na podstawie którego można złożyć ofertę realizacji zadania publicznego.

Art. 19a.

 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 2. (uchylony).
 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
 6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
 7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3
 8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednie przepisy art. 16-18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.

Do pobrania: