Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
Dyrektor Wydziału:
Jan KNYCHALSKI

 

Kontakt:

tel: 767243420

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy:

 1. w zakresie wynikającym z ustawy o odpadach:
  1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
   • zbierania odpadów,
   • przetwarzania odpadów,
  2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością postępowania z odpadami przez posiadaczy
   odpadów, którym wydano stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami;
 2. w zakresie wynikającym z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji;
 3. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
  1. udzielanie, cofanie, przenoszenie i wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nieprzekraczającym 20 000 m3, bez użycia środków strzałowych,
  2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, w tym takich, które nie wymagają uzyskania koncesji,
  3. zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych i ekologiczno-inżynierskich, oraz geologicznych złoża,
  4. sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  5. ustalanie opłaty eksploatacyjnej dodatkowej lub podwyższonej w związku z wydobywaniem kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem
  6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  7. monitorowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występuje zjawisko tych ruchów,
  8. opiniowanie w zakresie geologii rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  9. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
  10. nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie stwierdzenia wykonywania działalności niezgodnej z przepisami prawa geologicznego i górniczego,
  11. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie objętym właściwością Starosty,
  12. udostępnianiem informacji geologicznej;
 4. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportów z jego realizacji,
  2. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym
   właściwością Starosty,
  3. wydawanie pozwoleń:
   • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
   • zintegrowanych,
   • na wytwarzanie odpadów,
  4. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, emitowanego do środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia lub w porze nocy,
  5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  6. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego oraz decyzji o nałożeniu na podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
  7. dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 5. w zakresie wynikającym z ustawy o rybactwie śródlądowym:
  1. wydawanie kart wędkarskich,
  2. rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
  3. wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;
 6. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo wodne:
  1. przygotowywanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej oraz decyzji rozwiązującej spółkę wodną i wyznaczanie jej likwidatora,
  2. przygotowywanie wniosków o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
  3. nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej,
  4. stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,
  5. potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych
   wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów
   gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
 7. w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
  1. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
   oraz obowiązków z tym związanych, a także zaświadczeń z tego zakresu,
  2. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu, w tym ustalenie w drodze decyzji kierunku i terminu przeprowadzenia rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji, stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów oraz uznania rekultywacji za zakończoną,
  3. uzgadnianie decyzji z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów, dla których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego;
 8. w zakresie wynikającym z ustawy Prawo łowieckie:
  1. wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich,
  2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czynszu dzierżawnego,
  3. gromadzenie informacji o zasobności łowisk,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny,
  5. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcia oświadczenia o zakazie polowania;
 9. w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody:
  1. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  2. wydawanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w przypadku ograniczenia korzystania z nieruchomości w wyniku poddania ochronie obszaru lub obiektu na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
  3. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
  4. naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów,
  5. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z urządzeń melioracji wodnych;
 10. w zakresie wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym - wydawanie zezwoleń na usuniecie zadrzewienia utrudniającego widoczność sygnalizatorów i pociągów;
 11. w zakresie wynikającym z ustawy o lasach:
  1. zawieranie porozumień w zakresie prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad
   gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia inwentaryzacji lasów,
  3. wydawanie decyzji ustalających zadania gospodarcze do wykonania w lesie,
  4. wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
  5. nadzorowania prac związanych z opracowywaniem uproszczonych planów urządzania lasów,
  6. wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny,
  7. dokonywanie ocen udatności zalesionych upraw i wydawanie stosownej decyzji,
  8. wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny;
 12. w zakresie wynikającym z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania:
  1. sprawdzanie udatności zalesionych gruntów,
  2. naliczanie ekwiwalentów dla właścicieli upraw leśnych,
  3. rozliczanie wniosków o przyznanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów;
 13. w zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
  1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
   informacje o środowisku i jego ochronie,
  2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 14. w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
  2. opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.