Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne

Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Wymagane załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie,
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. W przypadku żądania wydania zaświadczenia dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w Wydziale Architektury i Środowiska, możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziale Architektury Środowiska pok. 333, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu)
 7. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska,
 8. Podczas odbioru zaświadczenia lub informacji o nadanym numerze rejestracyjnym niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb / wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb
 2. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika.
  Ponadto:
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego,
 4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Opłaty:

17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego / o wykreśleniu z rejestru,
17 zł
- za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo -17 zł,

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia lub złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) można wnieść:

 • na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A.

Odbiorca:
Powiat Legnicki
Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
konto nr: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy III piętro pok. 344,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi , jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis,
 4. wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • osobiście Wydział Architektury i Środowiska, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 333

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska pok. 333
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu, pok. 333

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Środowiska

Termin odpowiedzi:

 1. bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Wydziale Architektury i Środowiska pok. 333, za okazaniem dokumentu tożsamości,
 2. wpis do rejestru do 1 miesiąca,
 3. wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Uwagi:

 1. rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dla mieszkańców powiatu legnickiego dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  • służącego do amatorskiego połowu ryb,
 3. tutejszy Urząd rejestruje sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW,
 4. informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach niż wymienione w punkcie 3 . udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. / fax: (071) 329 18 93.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652),
 3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z późn. zm.) w zakresie art. 18 ust. 3,
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 2. wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.