Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze

Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie,
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w punkcie obsługi interesantów: parter, możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów zostanie załatwiona w ciągu 7 dni, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Kartę wędkarską możesz odebrać osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska lub zostanie dostarczona pocztą – proszę we wniosku zaznaczyć formę odbioru karty wędkarskiej,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną
 3. dwie aktualne fotografie,
 4. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika.
 5. dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Ponadto:

 1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej lub do jej odbioru, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).
 • UWAGA: W przypadku składania innych wniosków (o wydanie wtórnika karty wędkarskiej,ponowne wydanie karty wędkarskiej lub wymianę karty wędkarskiej) – wymagane są załączniki wymienione we wzorach tych wniosków, w tym do wglądu dokument tożsamości.

Opłaty:

 1. za wydanie karty wędkarskiej opłata w kwocie 10 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie:
  • na konto Powiatu Legnickiego: Getin Noble Bank S.A., nr 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013; w tytule wpłaty formuła o treści: KARTA WĘDKARSKA oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej,
  • w kasie Starostwa Powiatowego III piętro pok. 344, po wcześniejszym pobraniu z Wydziału Architektury i Środowiska Polecenia opłaty Dyrektora Wydziału Architektury i Środowiska - druk do pobrania w pok. 333
 2. za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa można wnieść:

 1. na rachunek bankowy nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 (tytułem opłata skarbowa)
 2. w kasie Starostwa Powiatowego III piętro pok. 344, kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Opłata podlega zwrotowi , jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano karty wędkarskiej. Zwrot opłaty następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • lub za pośrednictwem poczty, Wydział Architektury i Środowiska, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.


MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Architektury i Środowiska (proszę o zaznaczenie tej informacji we wniosku),
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
 • za pośrednictwem poczty (proszę o zaznaczenie tej informacji we wniosku)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Środowiska

Termin odpowiedzi:

 1.     7 dni, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami,

Tryb odwoławczy:

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Starostę Legnickiego jest Polski Związek Wędkarski
 3. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652),
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322),
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
 2. wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej,
 3. wniosek o wymianę karty wędkarskiej,
 4. wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej
 5. podanie o dokonanie zmiany adresu na karcie wędkarskiej