Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011 z zakresu:

 1. kultury fizycznej;
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. turystyki i krajoznawstwa.

 

Ogłoszenie nr 1

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/183/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2011 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu kultury fizycznej obejmujące:
  a)organizację masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim;
  b)działania sportowe o zasięgu powiatowym promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje do mistrzostw wyższego szczebla;
  c)imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które stanowią sportową wizytówkę powiatu legnickiego
 2. Na realizacje w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 6.000,00 zł.
 3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekraczać 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od oczekiwanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin złożenia ofert upływa dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 15.30.
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207);
 4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
 5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;
b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);
c)statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
d)inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
e)umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);
f)załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
g)w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.


IV. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 3 marca 2011 roku.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
 4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.
 5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;
  b)kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;
  c)jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;
  d)udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;
  e)planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;
  f)ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt
  g)zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.
 7. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

V . Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2011 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.
 2. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
  • zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;
  • oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

VI. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w roku 2010

W 2010 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.


VII . Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

VII. Załączniki do pobrania


Ogłoszenie Nr 2

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/183/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz kultury

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące:
  a)imprezy kulturalne o charakterze ponadgminnym mające istotne znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;
  b)edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji powiatowych do XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”;
  c)promocję twórczości ludowej i umiejętności artystycznych;
  d)działania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.
 2. Na realizacje w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 6.000,00 zł.
 3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekraczać 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od oczekiwanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.


III. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin złożenia ofert upływa dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 15.30.
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207);
 4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
 5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
  a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;
  b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);
  c)statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
  d)inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
  e)umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);
  f)załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
  g)w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.


IV. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 3 marca 2011 roku.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl. w zakładce organizacje pozarządowe.
 4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.
 5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;
  b)kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;
  c)jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;
  d)udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;
  e)planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;
  f)ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt g)zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.
 7. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

V . Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2011 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.
 2. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
  • zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;
  • oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.


VI. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2010

W 2010 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 11.000,00 zł na realizację zadań z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

VII . Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

VII. Załączniki do pobrania


Ogłoszenie Nr 3

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/183/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2011 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz turystyki i krajoznawstwa


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa obejmujące:
  a)organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym;
  b)tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji turystyki;
  c)koordynację i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży;
  d)zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie kolonii i półkolonii;
  e)działania na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno-krajoznawczej.
 2. Na realizacje w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 9.000,00 zł.
 3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) prowadzące działalność statutową na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekraczać 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od oczekiwanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.


III. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin złożenia ofert upływa dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 15.30.
 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207);
 4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
 5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
  a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;
  b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);
  c)statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
  d)inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
  e)umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);
  f)załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
  g)w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.


IV. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 3 marca 2011 roku.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl. w zakładce organizacje pozarządowe.
 4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.
 5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a)możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;
  b)kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;
  c)jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;
  d)udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;
  e)planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;
  f)ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt
  g)zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.
 7. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.


V . Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2011 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.
 2. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
  • zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;
  • oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.


VI. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze turystyki i krajoznawstwa w roku 2010

W 2010 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 13.000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

VII . Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej www.starostwo.legnica.pl.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

VII. Załączniki do pobrania