Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2014 roku

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2014 rok.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12. 2014 roku.

5. Baza prowadzona jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych - oświadczenie;

2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie - oświadczenie;

3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności - oświadczenie ;

4. nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego - oświadczenie;

5. mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

6. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu

 

III. Zadania komisji konkursowej:

1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

• możliwość realizacji zadania publicznego;

• przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

• proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

• ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

• zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczbę osób objętych projektem.

2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.

 

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

2. Zarząd Powiatu Legnickiego powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 

V. Miejsce złożenia dokumentów :

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy , 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1 pokój 222, II piętro lub przesłać pocztą na w/w adres.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w 2014 roku”.

VI. Termin składania dokumentów – 18 kwietnia 2014 r.

VII. Uwagi końcowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

 

Załączniki: Formularz zgłoszeniowy