Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza ponownie otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu:

  1. turystyki i krajoznawstwa;
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. kultury fizycznej;
  4. pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

 

Ogłoszenie nr 1

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2015 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa obejmujące:

a) organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym;

b) tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji turystyki;

c) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie kolonii i półkolonii.

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 9.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów: nagrody ( puchary, medale, dyplomy, książki etc.) sprzęt niezbędny

do realizacji zadania;

b) usługi: wydawnicze, transportowe, zakwaterowanie;

c) koszty osobowe: obsługa techniczna, medyczna, artystyczna.

5. Dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

6. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

7. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy ( środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).

8. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej.

9. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.

Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania

( np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

12. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW .

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 15.30.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a) kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

(za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

b) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

e) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

d) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

f) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

g) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

7. Oferta złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2015 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji

w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione,

w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych

w obszarze turystyki i krajoznawstwa w roku 2014:

W 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 9.000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

IX . Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

Ogłoszenie nr 2

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz kultury.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r.poz.1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące:

d) imprezy kulturalne o charakterze ponadgminnym mające istotne znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;

e) edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży.

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 6.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z2013r.poz.885 z późn. zm.)

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów: nagrody ( puchary, medale, dyplomy, książki etc.) sprzęt niezbędny

do realizacji zadania;

b) usługi: wydawnicze, transportowe, zakwaterowanie;

c) koszty osobowe: obsługa techniczna, medyczna, artystyczna.

5. Dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

6. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

7. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy ( środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).

8. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej.

9. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania . Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania

( np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

12. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW .

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 15.30.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ”

i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym

w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a) kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

(za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

b) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

e) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

VI.T ryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

h) możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

i) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

j) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

k) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

l) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

m) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

n) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

7. Oferta złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2015roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014:

W 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

IX . Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

 

Ogłoszenie nr 3
Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2015 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury fizycznej.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu kultury fizycznej obejmujące:

f) organizację masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim;

g) działania, imprezy sportowe o zasięgu powiatowym promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 6.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

( tj. Dz. U. z 2013r. poz 885 późn. zm.)

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów: nagrody ( puchary, medale, dyplomy, książki etc.) sprzęt niezbędny

do realizacji zadania;

b )usługi: wydawnicze, transportowe, zakwaterowanie;

c)koszty osobowe: obsługa sędziowska, techniczna, medyczna, artystyczna.

5. Dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

6. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

7. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy ( środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).

8. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej.

9. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania . Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

12. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW .

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15 stycznia 2015r. o godz. 15.30.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a. kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

(za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

b. statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c. inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d. załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

e. w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a. możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

b. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

c. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

d. udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

e. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

f. ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

g. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

7. Oferta złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2015 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione,

w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych

w obszarze kultury fizycznej i sportu w roku 2014

W 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

IX . Postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

Ogłoszenie nr 4

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2015 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na rzecz pomocy społecznej.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz pomocy społecznej.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej obejmujące:

a) ochronę rodziny i praw dziecka.

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 50.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów:

- materiały biurowe: długopisy, papier, inne materiały biurowe,

- materiały dydaktyczne: pomoce naukowe dla specjalistów, materiały szkoleniowe, opracowania wizji realizacji zadania ,

- sprzęt niezbędny do realizacji zadania,

b) koszty osobowe:

- organizacja pracy ( dyrektor, księgowa ),

- porady specjalistyczne np. psycholog, pedagog, lekarz, położna, terapeuta, radca prawny, prawnik kanonista, mediator, położna środowiskowa, doradca życia rodzinnego,

c) zajęcia grupowe ( warsztaty, grupy wsparcia ).

5. Dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

6. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

7. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy ( środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).

8. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej.

9. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania.

Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania

(np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

12. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 15.30.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 202, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

a) kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

(za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

b) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

e) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a. możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

b. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

c. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

d. udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

e. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

f. ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

g. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

7. Oferta złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2015 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione,

w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych

w obszarze pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2014

W 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego nie ogłaszał otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

IX . Postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

 

Do pobrania: