Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

I. Podstawa prawna:

Art. 11 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339).

II. Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) dla mieszkańców Powiatu Legnickiego.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadnia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. powiat przeznacza kwotę 59 946,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 2. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy na realizację zadania.
 3. Dotacja nie może być przyznana podmiotom posiadającym wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
 4. Dotacja będzie wypłacana w 12 równych miesięcznych transzach po 4 995,50 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Sposób i terminy przekazywania poszczególnych transzy dotacji określi umowa zawarta z podmiotem wyłonionym do realizacji zadania.
 5. Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania powoduje proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie dotacji przyznawanej organizacji pozarządowej wyłonionej do realizacji zadania na obszarze powiatu.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona mieszkańcom Powiatu Legnickiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, tj.:
   1. w poniedziałki – od godziny 800 do godziny 1200,
   2. we wtorki – od godziny 800 do godziny 1200,
   3. w środy – od godziny 1100 do godziny 1500,
   4. w czwartki – od godziny 1100 do godziny 1500,
   5. w piątki – od godziny 1100 do godziny 1500.

    W przypadku, gdy w dniach, o których mowa w ust. 1 przypada dzień ustawowo wolny od pracy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny;
  2. wskazanie lokalu, w którym będzie zlokalizowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w umowie o dotację na prowadzenie tego zadania publicznego;
  3. lokal, w którym będzie mieścił się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być wykorzystywany wyłącznie w celu udzielania takiej pomocy;
  4. wyposażenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej musi zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym;
  5. podmiot realizujący zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązany umieścić przy wejściu do lokalu wizualną informację o działalności punktu, w tym o godzinach jego działania;
  6. realizacja zadania następuje po zawarciu umowy określającej szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania powierzonego do realizacji;
  7. prawidłowość realizacji zadania będzie kontrolowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  8. podmiot któremu zadanie zostanie powierzone będzie zobowiązany do składania sprawozdań z jego realizacji w terminach i z częstotliwością, które zostaną określone w zawartej umowie o przyznaniu dotacji;
  9. podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  10. kosztorys ofertowy musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania;
  11. wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania;
  12. w przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić ich pracę poprzez kalkulację czasu pracy i określenie stawki godzinowej, przy czym nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

VI. Termin składania ofert:

Termin składnia ofert upływa 20 listopada 2015 r. o godz. 1530.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
  2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
   1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”, z podanym adresem zwrotnym.
  W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 3. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesanta, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica. W przypadku ofert składanych osobiście o ich ważności decyduje data wpływu do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną.
 4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 5. Oferty powinny być sporządzone czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy dołączyć :
  1. kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);
  2. statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
  3. kopię sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności organizacji za rok 2015 lub w przypadku krótszego okresu działalności - za okres tej działalności;
  4. zaświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub (i) Urzędu Skarbowego;
  5. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  6. oświadczenie stwierdzające, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  7. pisemne zapewnienie poufności w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowaniem czynności związanych z udzielaniem takiej pomocy;
  8. inne dokumenty jeśli są wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.
 7. Załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 8. Nie przewiduje się uzupełniania ofert złożonych w stanie niekompletnym.
 9. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom i pozostają w aktach Starostwa Powiatowego w Legnicy.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 11. Opiniowania ofert dokona komisja konkursowa powołana w odrębnym trybie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Organizacje pozarządowe mogą pisemnie wskazać kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach określonych w tej ustawie, do dnia 20 listopada 2015 r., do godz. 1530. Przepis pkt. VII ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 13. Wybór organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r. Od decyzji o wyborze oferty odwołanie nie przysługuje.
 14. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów
  1. możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – od 0 do 5 pkt;
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;
  3. kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – od 0 do 5 pkt;
  4. zapewnienie przy realizacji udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0 do 5 pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.
 15. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, sporządzone wadliwie bądź niekompletne, nadesłane faksem lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W latach 2014 i 2015 powiat nie realizował zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej powiatu http://www.powiat-legnicki.eu/.
 2. Organizacja wyłoniona do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zostanie powiadomiona o tym fakcie oraz o terminie zawarcia umowy w formie pisemnej.
 3. Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela Sekretarz Powiatu – osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1, w pok. 208, lub telefonicznie – tel. 76 72 43 400.”.