Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w w/w zakresie.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

2. Uchwały IX/58/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia z dnia 29 października 2015 r. roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r.poz.1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz kultury.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące:

a) imprezy kulturalne o charakterze ponadgminnym mające istotne znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;

b) edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży.

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 10.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.poz.885 z późn. zm.)

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów: nagrody ( puchary, medale, dyplomy, książki etc.) sprzęt niezbędny do realizacji zadania;

b) usługi: wydawnicze, transportowe, zakwaterowanie;

c) koszty osobowe: obsługa techniczna, medyczna, artystyczna.

5. Dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

6. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

7. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy ( środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy ( świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).

8. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej.

9. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.

10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania . Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania ( np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

12. Podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW .

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 5 stycznia 2016 r. o godz. 1530.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, Punkt Obsługi Interesantów (na parterze), lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25);

4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

b) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

e) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jeżeli zostały zgłoszone), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu

do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

d) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

f) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

g) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

7. Oferta złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2016 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
  • zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;
  • w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015:

W 2015 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 8.300,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

IX . Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/

2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76 72 43 418.

Do pobrania: