Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2017 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

Zadanie z zakresu kultury fizycznej

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet
z programu współpracy

Omyłki pisarskie (str. oferty)

Omyłki rachunkowe (str. oferty)

1.

Klub Sportowy Fenix Legnica

„4 Pory Roku – Biegowe Grand Prix”

a

- str. 1 – błędnie zaznaczony rodzaj oferty

- str. 1 – pkt II. ppkt 3. – brak wpisu

- str. 3 pkt IV ppkt 1 i str. 10 ppkt 11 – członkowie Klubu nie mogą pełnić roli wolontariuszy (członkowie Klubu mogą wykonywać pracę w ramach pracy społecznej)

- str. 4 – brak wpisu w ppkt 5: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

- str. 6 – mylnie wskazany podmiot

- str. 6, 7 i 8 – brak spójności w kwestii działań i kalkulacji przewidywanych kosztów (nie przypisano pozycji 1 i 2 z harmonogramu do kalkulacji przewidywanych kosztów

- str. 10, pkt 13 - winno być „ nie dotyczy”

- str. 7 i 8 – błędnie obliczony koszt całkowity zadania a w konsekwencji również na str. 9 procentowy „udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego”

- str. 7 - brak wpisu w pozycji „z wkładu osobowego” – powinno być wpisane „0 zł”

- str. 8 – tabela część II – „Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne” – nie wypełniono rubryk tabeli (wpisać w odpowiednie pola: „nie dotyczy” i „0 zł”)

2.

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

„Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi”

a

- str. 5 – poszczególne pozycje harmonogramu od 3 do 6 niezgodne z terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;

- str. 7 – tabela „Kalkulacja przewidywanych kosztów”: koszty zakupu materiałów biurowych nieprawidłowo zakwalifikowane do kosztów administracyjnych;

- str. 7 pkt III ww. tabeli: wypełnić puste rubryki

- str. 11 – pkt 12: mylnie określony liczbowo wkład osobowy

- str. 10 – tabela „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” – pkt 5 i 6 w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

błędnie obliczony udział procentowy

3.

TPD Oddział Miejski w Legnicy

Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

b

- str. 1 – pkt I, ppkt 1 - nieprawidłowo określony organ administracji publicznej, do którego skierowano ofertę

- str. 4 – mylnie wskazany podmiot

- str. 6 – brak spójności kalkulacji przewidywanych kosztów z harmonogramem

- str. 7 – koszty m.in. materiałów biurowych, wpisane w koszty administracyjne powinny być ujęte w kosztach merytorycznych

- str. 7 – nieprawidłowo określona jednostka miary w pozycji dotyczącej zakupu papieru i tonera do drukarki, dekoracji etc.

- str. 10 – wykreślić opis wkładu rzeczowego w punkcie 13, zgodnie z wpisaną deklaracją „nie dotyczy”

- str. 11 – nie zaznaczono odpowiedzi w katalogu oświadczeń

- str. 9 – błędnie określony procentowy udział „innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji” w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

4.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Kosztowanie uroków życia w Kunicach i Zamienicach”

a

- str. 1 – nie zaznaczono rodzaju oferty (oferta samodzielna czy wspólna)

- str. 9 – błędnie określony procentowy „udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji” w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

5.

Stowarzyszenie „Kolejarz”

III edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

a

Str. 1 – nie zaznaczono rodzaju oferty (oferta samodzielna czy wspólna)

Str. 3 – pkt III – brak określenia sposobu reprezentacji oferenta (kto jest upoważniony do występowania w imieniu oferenta)

- str. 9 – przyporządkować daty ze str. 7 do działań w harmonogramie

- str. 11 - wkład osobowy przekracza 10% wkładu własnego

- str. 13 – błędnie określony procentowy „udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji”

- str. 13 - błędnie określony procentowy „udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji”

6.

Stowarzyszenie „Prząśnik”

XIV Turniej w kręgle mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

a

- str. 2 – niepełny sposób reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej

- str. 5 – brak spójności kalkulacji przewidywanych kosztów z harmonogramem (pozycja 2 harmonogramu z pozycją 5 z przewidywanej kalkulacji kosztów)

brak

Termin składania ofert z poprawkami mija 13 lutego 2017 r,. o godz. 15.30 . Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Obsługi Interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro