Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
 1. Podstawa prawna:
  Art. 11 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860), art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573).

 2.  Rodzaj zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej punktu npp) dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, mieszczącego się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadnia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. powiat przeznacza kwotę 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy).

 4. Zasady przyznawania środków finansowych na realizację zadania:
  1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
  2. Środki finansowe przekazane na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na pokrycie zobowiązań powstałych przed podpisaniem umowy na realizację zadania.
  3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie mogą być przyznane podmiotom posiadającym wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
  4. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania będą wypłacane w 12 równych miesięcznych transzach. Sposób i terminy przekazywania poszczególnych transzy dotacji określi umowa zawarta z podmiotem wyłonionym do realizacji zadania.
  5. Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania powoduje proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie dotacji przyznawanej organizacji pozarządowej wyłonionej do realizacji zadania na obszarze powiatu.
  6. W przypadku nieotrzymania przez Powiat dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania wypłata środków finansowych z tytułu realizacji przez organizację pozarządową zadania zostanie wstrzymana do czasu jej uzyskania.

 5.  Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania: w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
  2. Warunki realizacji zadania:
   1. realizacja zadania następuje po zawarciu umowy określającej szczegółowe warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania;
   2. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona mieszkańcom Powiatu Legnickiego, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, tj.:
    1. w poniedziałki i wtorki – od godziny 800 do godziny 1200,
    2. w środy, czwartki i piątki – od godziny 1100 do godziny 1500.
  3. W przypadku, gdy w dniach, o których mowa w pkt 2 przypada dzień ustawowo wolny od pracy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny;
  4. lokal, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Legnickiego mieści się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: Rynek 20, 59-225 Chojnów;
  5. lokal, w którym mieści się punkt npp może być wykorzystywany wyłącznie w celu udzielania takiej pomocy;
  6. podmiot realizujący zadanie (zwany dalej Wykonawcą) jest obowiązany zapewnić bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe osób korzystających z npp, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym;
  7. w przypadkach, w których osobiste wykonanie zadania publicznego przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni zastępstwo tych osób przez inne, uprawnione do nieodpłatnego poradnictwa prawnego na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Koszty takiego zastępstwa ponosi Wykonawca we własnym zakresie, w ramach środków finansowych przekazanych mu na prowadzenie punktu npp;
  8. pełnienie dyżuru w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę uprawnioną do udzielania takiej pomocy powinno być potwierdzone na liście obecności poprzez podanie imienia i nazwiska tej osoby oraz złożenie przez nią własnoręcznego podpisu;
  9. osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Wykonawcę są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych;
  10. Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby wypełnione karty npp oraz odebrane oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, były przekazywane staroście w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego wraz z listą obecności, o której mowa w pkt 8;
  11. prawidłowość realizacji zadania będzie kontrolowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  12. podmiot realizujący zadanie jest obowiązany do składania sprawozdań z jego realizacji na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 6. Termin składania ofert:
  Termin składnia ofert upływa 10 listopada 2017 r. o godz. 1530

 7.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w  4 ust. 1 pkt 1b ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
   1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
   2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
    1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
    2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnowie”, z podanym adresem zwrotnym. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
  3. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesanta, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica. W przypadku ofert składanych osobiście o ich ważności decyduje data wpływu do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną.
  4. Złożona oferta musi być sporządzona według wskazań zawartych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300).
  5. Oferty powinny być sporządzone czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim.
  6. Kosztorys ofertowy musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania, a przedstawione w nim wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić ich pracę poprzez kalkulację czasu pracy i określenie stawki godzinowej, przy czym nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.
  7. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy załączyć:
   1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);
   2. statut organizacji;
   3. zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
   4. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   5. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   6. pisemne zapewnienie poufności w związku z prowadzeniem punktu npp i dokumentowaniem czynności związanych z udzielaniem takiej pomocy;
   7. inne dokumenty, jeśli są wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.
  8. Załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby do tego uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
  9. Nie przewiduje się uzupełniania ofert złożonych w stanie niekompletnym.
  10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom i pozostają w aktach Starostwa Powiatowego w Legnicy.
  11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem powierzenia prowadzenia punktu npp. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przyznane podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  12. Opiniowania ofert dokona komisja konkursowa powołana w odrębnym trybie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  13. Organizacje pozarządowe mogą pisemnie wskazać kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 25 października 2017 r., do godz. 1530. Zgłoszenia należy dokonać w sposób opisany w pkt 3.
  14. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, sporządzone wadliwie bądź niekompletne, nadesłane faksem, drogą elektroniczną lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
  15. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – ocena od 0 do 5 pkt;
   2. kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – ocena od 0 do 5 pkt;
   3. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena od 0 do 5 pkt;
   4. zapewnienie przy realizacji udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – ocena od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena od 0 do 5 pkt;
   6. rzetelność, terminowość realizację zadań publicznych w latach poprzednich i sposób rozliczenia środków finansowych otrzymanych na ten cel – ocena od 0 do 5 pkt;
  16. Na ocenę końcową danej oferty składa się suma ocen cząstkowych przyznanych jej przez komisję konkursową.
  17. Wybór organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. Od decyzji o wyborze oferty odwołanie nie przysługuje.

 8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

  1. W 2016 r. Powiat Legnicki realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 123.600 zł, z czego 119.892 zł na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 3.708 zł na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku. W roku 2016 w Powiecie Legnickim funkcjonowały dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie zostało powierzone organizacji pozarządowej. Zgodnie z warunkami oferty złożonej przez organizacje pozarządową, która realizowała to zadanie w roku 2016, na jego wykonanie przeznaczono kwotę 59.900 zł (słownie: pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset złotych) brutto.

  2. W 2017 r. Powiat Legnicki realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 125.208 zł, z czego 121.451,76 zł na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 3.756,24 na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku.

   W roku 2017 w Powiecie Legnickim funkcjonują dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie zostało powierzone organizacji pozarządowej. Zgodnie z warunkami oferty złożonej przez organizację pozarządową, która realizuje to zadanie w roku 2017, na jego wykonanie przeznaczono kwotę 59.400 zł (słownie: pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych) brutto.

 9. Postanowienia końcowe:
  1.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy znajdującej się na II piętrze w siedzibie urzędu i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, pod adresem bip.splegnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej powiatu http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w odnośniku „Konkursy ofert”.
  2. Organizacja pozarządowa wyłoniona do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zostanie niezwłocznie zaproszona do zawarcia umowy o prowadzenie punktu npp w Chojnowie.
  3. Organizacja pozarządowa wyłoniona do prowadzenia punktu npp w Chojnowie, która w otwartym konkursie ofert przedstawiła promesy zawarcia umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest obowiązana do zawarcia z tymi osobami umów o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jeszcze przed zawarciem z powiatem umowy o prowadzenie punktu npp w Chojnowie. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie tych umów powinny być przekazane Powiatowi przed zawarciem umowy o prowadzenie punktu npp w Chojnowie.
  4. Informacji na temat konkursu udziela Kierownik Referatu Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Legnicy – osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1, w pok. 231 lub telefonicznie, pod numerem (76) 72-43-429.