Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

 Zadanie z zakresu kultury fizycznej

 


L.p.


Oferent


Nazwa zadania


Priorytet z programu współpracy


Omyłki pisarskie
(str. oferty)


Omyłki rachunkowe
(str. oferty)


Uwagi

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XV turniej w kręgle mieszkańców domów pomocy społecznej

a

Str. 3 pkt 5 – błędny numer turnieju

Str. 5 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne”:

- błędnie określone rodzaje miary w poz. 1, 2, 3, 5

- w kolumnie „Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) [...]” w poz. 4 dopisać „3” a w poz. 5 dopisać „5”

 

Str. 2 – brak podstawy prawnej dotyczącej reprezentacji oferenta

2.

Klub Sportowy Feniks Legnica

„II Biegowe 4 Pory Roku – Cykl Grand Prix”

a

Str. 1 – błędnie określona data zakończenia zadania (niezgodna z ogłoszeniem konkursowym)

Str. 2 – błędnie określona podstawa prawna dot. reprezentacji oferenta

Str. 8 – wykreślić treść z wiersza tabeli pkt III kosztorysu pt. „Planowane koszty poszczególnych oferentów ogółem” (te rubryki dotyczą tylko oferty wspólnej)

Str. 15 – nie zakreślono właściwych oświadczeń

Str. 8 – błędnie obliczone koszty w części I Koszty merytoryczne - „Razem” oraz w części III - „Ogółem” w kolumnie „Koszt całkowity” oraz „z innych środków finansowych”

(w związku z powyższym przeliczeniu będą ulegały wartości w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” na str. 9)

Wysokość wartości pozycji 4 (Zakup nagłośnienia) w części I - Koszty merytoryczne tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” przekracza 10% kwoty dotacji

 

Wysokość wkładu osobowego przekracza 10% wkładu własnego (wkład finansowy i osobowy liczony łącznie)

3.

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

IV edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

a

Str. 1 – w nagłówku nie wybrano właściwego rodzaju oferty

Str. 1 „Podstawowe informacje o złożonej ofercie: Tytuł zadania publicznego” – błędny numer edycji imprezy

Str. 15 – nie zakreślono właściwych oświadczeń

Str. 13 - źle obliczony procentowy „kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego” w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

Str. 14 – w ogłoszeniu konkursowym nie przewidziano wkładu rzeczowego w związku z tym w pkt 13 należy usunąć treść i wpisać „nie dotyczy”

4.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„Aktywność fizyczna – to lubię”

a

Str. 1 – w nagłówku nie wybrano właściwego rodzaju oferty

Str. 6 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne”

nie doprecyzowano kosztów w poz. 7 oraz błędnie oszacowano koszty „Razem”

(w związku z powyższym przeliczeniu będą ulegały wartości w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” na str. 7)

Wysokość wartości pozycji 2 (Kosz przenośny do koszykówki) w części I - Koszty merytoryczne tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” przekracza 10% kwoty dotacji

 

Str. 8 – w pkt 12 brak szczegółowej wyceny wkładu osobowego (przy czym wysokość wkładu osobowy nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego oferenta)

Termin składania ofert z poprawkami mija 31 stycznia 2018r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym
w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Obsługi Interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro