Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

I. Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1467), art. 11 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365).

II. Rodzaj zadania:

 1. Prowadzenie punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (dalej punktu npp) dla mieszkańców powiatu legnickiego, mieszczącego się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów, zgodnie z wymogami ustawy, w zakresie czasowym wskazanym w umowie, o której mowa w pkt IV.4.
 2. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zadania, o którym mowa w pkt II ogłoszenia o konkursie powiat przeznacza łącznie kwotę 64 020,00 zł (słownie sześćdziesięciu czterech tysięcy dwudziestu złotych), w tym:

 1. 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. II.1. ogłoszenia o konkursie;
 2. 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na wykonanie zadania, o którym  mowa w pkt. II.2. ogłoszenia o konkursie.

 IV. Zasady przyznawania środków finansowych na realizację zadania:

 1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 2. Środki finansowe przekazane na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na pokrycie zobowiązań powstałych przed podpisaniem umowy na realizację zadania.
 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie mogą być przyznane podmiotom posiadającym wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
 4. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania będą wypłacane w 12 równych miesięcznych transzach. Sposób i terminy przekazywania poszczególnych transzy dotacji określi umowa zawarta z podmiotem wyłonionym do realizacji zadania.
 5. Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania powoduje proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie dotacji przyznawanej organizacji pozarządowej wyłonionej do realizacji zadania na obszarze powiatu.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Powiat dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania wypłata środków finansowych z tytułu realizacji przez organizację pozarządową zadania zostanie wstrzymana do czasu jej uzyskania.

 V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. realizacja zadania następuje po zawarciu umowy określającej szczegółowe warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania;
  2. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona mieszkańcom powiatu legnickiego, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez minimum 4 godziny dziennie, tj.: a) w poniedziałki i wtorki – od godziny 800 do godziny 1200, b) w środy, czwartki i piątki – od godziny 1100 do godziny 1500.
  3. w przypadku, gdy w dniach, o których mowa w pkt 2 przypada dzień ustawowo wolny od pracy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny;
  4. lokal, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legnickiego mieści się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: Rynek 20, 59-225 Chojnów;
  5. lokal, w którym mieści się punkt npp może być wykorzystywany wyłącznie w celu udzielania takiej pomocy;
  6. podmiot realizujący zadanie, zwany dalej Wykonawcą, jest obowiązany zapewnić bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe osób korzystających z npp, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym;
  7. w przypadkach, w których osobiste wykonanie zadania publicznego przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni zastępstwo tych osób przez inne, uprawnione do nieodpłatnego poradnictwa prawnego na podstawie przepisów ustawy. Koszty takiego zastępstwa ponosi Wykonawca we własnym zakresie, w ramach środków finansowych przekazanych mu na prowadzenie punktu npp;
  8. pełnienie dyżuru w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę uprawnioną do udzielania takiej pomocy powinno być potwierdzone na liście obecności poprzez podanie imienia i nazwiska tej osoby oraz złożenie przez nią własnoręcznego podpisu;
  9. osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Wykonawcę są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych;
  10. Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby wypełnione karty npp oraz odebrane oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy, były przekazywane staroście w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego wraz z listą obecności, o której mowa w pkt 8;
  11. prawidłowość realizacji zadania będzie kontrolowana na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  12. podmiot realizujący zadanie jest obowiązany do składania sprawozdań z jego realizacji na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 VI. Termin składania ofert:

Termin składnia ofert upływa 31 października 2018 r. o godz. 1530.

 VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. O powierzenie prowadzenia punktu npp może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobami, o których mowa odpowiednio w art. 11 ust. 3 pkt 2 i w art. 11 ust. 3a ustawy;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez zapewnienie:
   1. poufności w         związku           z          udzielaniem    nieodpłatnej    pomocy prawnej           i           jej dokumentowaniem, 
   2. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
   3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  4.  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. W związku z warunkiem określonym w art. 11 ust. 1a ustawy w otwartym konkursie ofert mogą być składane wyłącznie oferty, o których mowa w art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie”, z podanym adresem zwrotnym. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 3. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesanta, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220

Legnica. W przypadku ofert składanych osobiście o ich ważności decyduje data wpływu do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną.

 1. Złożona oferta musi być sporządzona według wskazań zawartych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300).
 2. Oferty powinny być sporządzone czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Kosztorys ofertowy musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania, a przedstawione w nim wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić ich pracę poprzez kalkulację czasu pracy i określenie stawki godzinowej, przy czym nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.
 4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy załączyć:
  1. kopię aktualnego i zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. statut organizacji;
  3. zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  4. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1467), w tym: kserokopie umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;
  5. pisemne zapewnienie poufności w związku z w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów a także oświadczenie o opracowaniu i stosowaniu standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  6. inne dokumenty, jeśli są wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.
 1. Załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby do tego uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kserokopii powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 2. Nie przewiduje się uzupełniania ofert złożonych w stanie niekompletnym.
 3. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom i pozostają w aktach Starostwa Powiatowego w Legnicy.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem powierzenia prowadzenia punktu npp. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przyznane podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Opiniowania ofert dokona komisja konkursowa powołana w odrębnym trybie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
 6. Organizacje pozarządowe mogą pisemnie wskazać kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 19 października 2018 r., do godz. 1530.
 7. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, sporządzone wadliwie bądź niekompletne, nadesłane faksem, drogą elektroniczną lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 8. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie zawartych umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a ustawy – ocena od 0 do 5 pkt;
  2. doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego – ocena od 0 do 5 pkt;
  3. kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – ocena od 0 do 5 pkt;
  4. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena od 0 do 5 pkt;
  5. zapewnienie przy realizacji udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – ocena od 0 do 5 pkt;
  6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena od 0 do 5 pkt;
  7. rzetelność, terminowość realizację zadań publicznych w latach poprzednich i sposób rozliczenia środków finansowych otrzymanych na ten cel – ocena od 0 do 5 pkt;
 9. Na ocenę końcową danej oferty składa się suma ocen cząstkowych przyznanych jej przez komisję konkursową.
 10. Wybór organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi do dnia 15 grudnia 2018 r. Od decyzji o wyborze oferty odwołanie nie przysługuje.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 1. W 2018 r. Powiat legnicki realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 125.208 zł, z czego 121.451,76 zł na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 3.756,24 na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku.

  W roku 2018 w powiecie legnickim funkcjonują dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie powierzono organizacji pozarządowej, przeznaczając na ten cel kwotę 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy) brutto.
 1. W 2017 r. Powiat legnicki realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 125.208 zł, z czego 121.451,76 zł na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 3.756,24 na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku. W roku 2017 w powiecie legnickim funkcjonowały dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie zostało powierzone organizacji pozarządowej. Zgodnie z warunkami oferty złożonej przez organizację pozarządową, która realizowała to zadanie w roku 2017, na jego wykonanie przeznaczono kwotę 59.400 zł (słownie: pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych) brutto.

 IX. Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy w siedzibie urzędu II piętro i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, pod adresem bip.sp-legnica.dolnyslask.pl w zakładce „Tablica informacyjna” oraz na stronie internetowej powiatu http://www.powiatlegnicki.eu/ w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w odnośniku „Konkursy ofert”.
 2.  Organizacja pozarządowa wyłoniona do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zostanie niezwłocznie zaproszona do zawarcia umowy o prowadzenie punktu npp w Chojnowie.
 3. Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz powiatu – osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1, w pok. 208 lub telefonicznie, pod numerem (76) 72-43-400.