Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w w/w zakresie.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

2. Uchwały XXXIX/215/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 października 2018r. roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia obejmujące:

a) działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, konkursów o tematyce zdrowotnej,

b) opracowania i wydania ulotek propagujących zdrowy styl życia, skierowanych do wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy społecznej,

c) edukacji z zakresu HIV/AIDS,

d) organizacji konferencji, seminariów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia;

2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 12.000,00 zł.

3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

2 . Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji.

3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

5. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na:

a) zakup materiałów: nagrody (dyplomy, książki etc.), sprzęt niezbędny do realizacji zadania, artykuły żywnościowe;

b) usługi: wydawnicze, transportowe, nagłośnienie, catering;

c) koszty osobowe: obsługa techniczna, prowadzenie warsztatów.

6 . Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :

a) sfinansowanie zakupu polisy OC i NNW,

b) koszty mediów: elektryczności, gazu ogrzewania, wody itp.,

c) usługi telefoniczne, kurierskie i pocztowe,

d) kosztów wynajmu lokalu;

e) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.

7. Dotacja na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.

8. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.

9. Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych i prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji). Świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji nie może przekroczyć 10% wkładu własnego.

10. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej. Udokumentowanie stanowi porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą projekt a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca ilość godzin i rodzaj pracy.

11. Konkurs nie przewiduje ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. W tym wypadku w kolumnie "z wkładu rzeczowego" w tabeli kalkulacji kosztów należy wpisać cyfrę „0”.

12. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

14. W przypadku wybrania oferty do realizacji, podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW na realizację zadania, zawarte przed jego rozpoczęciem.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 14 stycznia 2019r. o godz. 15.30.

2 . Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści ogłoszenia konkursowego.

3. Ofertę, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną lub faksem. Urząd pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r. poz. 1300).

5. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

6. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk odpisu KRS można pobrać ze strony https://ems.ms.gov.pl), kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

b) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

c) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

d) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przynajmniej jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy;

e) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników, ze wskazaniem na kopercie (dopisek) przy której ofercie się znajdują.

7. Należy wypełnić wymagane pola i rubryki w ofercie. Jeśli którekolwiek z pytań zawartych w ofercie nie dotyczy oferenta lub zgłoszonego przez niego zadania, należy to zaznaczyć wpisując zwrot "nie dotyczy".

8 . Złożone oferty muszą być kompletne. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym, tj. bez wymaganych załączników.

9 . Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych formularzach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych załączników lub podpisów), zostaną odrzucone ze względów formalnych.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje weryfikacji oceny formalnej i ocenia merytorycznie oraz przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jeżeli zostały zgłoszone), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe.

4 . Komisja konkursowa może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.

6. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

7. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;

d) udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;

e) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;

f) ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt

g) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.

8. Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w następujących przypadkach:

- oczywistych omyłek pisarskich (dotyczy roku i daty realizacji zadania);

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek;

w terminie 4 dni kalendarzowych (decyduje data złożenia w Starostwie) od daty ogłoszenia wykazu ofert, w których stwierdzono omyłki. Brak złożenia oferty z dokonanymi poprawkami powoduje jej niedopuszczenie do rozpatrzenia merytorycznego, a tym samym jej nie rozpatrywanie. Ogłoszenie o wykazie ofert, w których stwierdzono braki ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu w zakładce organizacje pozarządowe, konkursy, najpóźniej do dnia 21 stycznia 2019r.

9. Oferty nie spełniające wymogów formalnych tj. złożone na niewłaściwych formularzach, niezgodne z tematyką ogłoszenia, nieczytelne, niekompletne, nadesłane drogą elektroniczną lub faksem, złożone po terminie podanym w ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.

10. Konkurs może być unieważniony w przypadkach wskazanych w art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

11. Komisja konkursowa może wystąpić do wydziału merytorycznego o opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy z konkretnym podmiotem.

12. Oceny formalnej ofert dokonuje Wydział merytoryczny związany z realizacją składanej oferty.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 15 grudnia 2019 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentem wybranym w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

5. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

- zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

- zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione, w sytuacji jeśli nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty;

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi;

- kserokopie ubezpieczenia OC i NWW zawartego przez oferenta na realizację zadania lub wszystkich zadań realizowanych w 2019 roku, poświadczone za zgodność z oryginałem. Ubezpieczenie NNW musi obejmować swoim zakresem beneficjentów zadania.

6 . Nie dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu zadania w terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

7 . Nie dostarczenie w wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy terminie kserokopii ubezpieczenia OC i NNW potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

8 . Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

9 . Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania i projektu (z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji).

10. Powiat Legnicki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert przyznania dotacji w wypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

11. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w roku 2018:

W 2018 roku, w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 1.200,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

IX . Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu w zakładce organizacje pozarządowe, konkursy.

2. O podjętych decyzjach dotyczących wyboru oferty, składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie. Od podjętej decyzji o wyborze oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 222, tel. 76/72-43-567.

Załączniki: