Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na rok 2020 zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe

 

Zadanie  z  zakresu    k u l t u r y,   s z t u k i,    o c h r o n y    d ó b r    k u l t u r y    i    d z i e d z i c t w a    n a r o d o w e g o

L.p.

Oferent

Nazwa zadania


Priorytet
z programu współpracy


Omyłki pisarskie
(str. Oferty)


Omyłki rachunkowe
(str. Oferty)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

WIGILIA 2020

a, c

-

- str. 5: pkt V.A poz. 1, 2, 3, 6 kolumna „Rodzaj miary” – błędnie oznaczony rodzaj miary (powinno być zestaw lub komplet)

- str 5: pkt V.A – w związku z powyższym, błędnie obliczona suma kosztów realizacji zadania

- str. 5: pkt V.A poz. 6 kolumna „Razem” – błędnie wyliczona suma

- w związku z omyłkami rachunkowymi należy przeliczyć całą kalkulację kosztów oraz wartości w pkt V.B. pamiętając o podaniu prawidłowych wartości procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto wartość procentową wkładu własnego finansowego oraz wkładu własnego niefinansowego liczy się w stosunku do kosztu całkowitego, a nie ogólnego wkładu własnego

- str. 5: pkt V.B poz. 4 – brak danych

- błędnie określona data zakończenia zadania (niezgodna z ogłoszeniem konkursowym) – termin realizacji zadania wykracza poza termin podany w ogłoszonym otwartym konkursie ofert

2.

Stowarzyszenie „Lubińska Grupa Filmowa Uisel Studio” w Lubinie

Domek z Krainy eMZetów
– happening artystyczny Ewy Werfel

a

- str. 1 – nie wybrano rodzaju oferty w nagłówku formularza

- str. 12 i 13 pkt VII – nie uzupełniono katalogu oświadczeń

pkt V.B. poz. 2, 3, 3.1, 3.2 kolumna „Udział [%]” – błędnie obliczone wartości procentowe (należy podać prawidłowe wartości procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 

3.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca”

„Chojnów dawniej i dziś śladami najciekawszych zabytków miasta”

b

-

- str. 7: pkt V.A poz. I.1.1. oraz I.1.2. kolumna „Rodzaj miary” – błędnie oznaczony rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to polisa)

- str. 7: pkt V.A poz. II.1.kolumna „Rodzaj kosztu” – należy poprawić rodzaj kosztu na obsługę księgową

 

4.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Legnicy

Pamięć o bohaterach i wydarzeniach historii fundamentem tożsamości rodzin, wspólnoty lokalnej i narodowej”

a

-

- str. 11 pkt V.B. poz. 3.2. kolumna „Udział [%] błędnie obliczone wartości procentowe

- str. 10 pkt V.A. poz. I.2.3. – „Rodzaj kosztu” to wycieczka, a rodzaj miary to „bilet”

- str. 10 pkt V.A. poz. I.2.4.1. oraz poz. I.7.1. – „Rodzaj kosztu” to wykład + artykuł

 

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach

XXXIV Prochowicki Integracyjny Plener Plastyczny

b

-

- str. 6 pkt V.A. poz. I.3.1. kolumna „Rodzaj kosztu” zapis „5x8” niespójny z podanym kosztem jednostkowym i liczbą jednostek w tej samej tabeli oraz z pkt VI (str. 7) poz. 3, ponadto w pkt V.A. jest mowa o koszcie jednostkowym 10 zł za 40 godz.  a w pkt VI. Poz. 3 odwrotnie tj. 40 zł za 10 godzin

- str. 7 pkt V.B poz. 3 oraz 3.2. nieprawidłowo obliczone wartości procentowe

 

 

Zadanie  z  zakresu    k u l t u r y     f i z y c z n e j

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XVII TURNIEJ W KRĘGLE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

a

-

- str. 4: pkt V.A poz. 1, 3  kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (powinno być zestaw lub komplet)

- str. 5: pkt V.B poz. 2, 3, 3.1, 3.2  kolumna „Udział [%]” - błędnie obliczone wartości procentowe (należy podać prawidłowe wartości procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Ponadto wartość procentową wkładu własnego finansowego oraz wkładu własnego niefinansowego liczy się w stosunku do kosztu całkowitego, a nie ogólnego wkładu własnego

- str. 5: pkt V.B poz. 4 – – brak danych

 

3.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Legnicy

Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi

a

- str. 4 pkt V.A ppkt II – materiały biurowe błędnie przypisane do kosztów administracyjnych

- wysokość wkładu finansowego nie osiąga progu minimalnego wyznaczonego ogłoszeniem konkursowym

 

4.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca”

„Tanecznym krokiem w stronę Słońca”

a

- str. 3 pkt 4 poz. 1. Planowany termin realizacji zadania niezgodny z terminem realizacji zadania podanym na str. 2 pkt III poz. 2

- str. 6: pkt V.A poz. od I.1.1. do I.1.5. kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to polisa)

- str. 6: pkt V.A poz. od I.1.1. do I.1.5.  kolumna „Razem” – błędnie obliczone sumy poszczególnych kosztów ubezpieczenia; poz. I.1.3. - kolumna „Razem” – błędnie obliczona suma kosztu poczęstunku

- str 6: pkt V.A – w związku z powyższym, błędnie obliczona suma kosztów realizacji zadania

- w związku z omyłkami rachunkowymi należy przeliczyć całą kalkulację kosztów oraz wartości w pkt V.B. pamiętając o podaniu prawidłowych wartości procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- str. 6: pkt V.A poz. od I.2.1. kolumna „Rodzaj kosztu” – błędnie oznaczony (powinno być „instruktor tańca”);

- str. 6 poz. I.3.1. Poczęstunek – błędnie obliczona suma w kolumnie „Razem”

- str. 6 poz. I.4 niewłaściwie określony rodzaj miary (powinna być „sztuka”)

 

2.

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

IV edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

a

-

- str. 7 pkt V.A. poz. II.1. – koszt pracy koordynatora niezgodny z tym samym kosztem w pkt VI

- str. 7 pkt V.B. poz. 3.2. nie jest zgodna z pkt VI poz. 3

- str. 7 pkt V.B. – suma poz. 2 i 3 nie jest zgodna z pkt V.B. poz. 1 oraz pkt V.A. poz. II „Suma wszystkich kosztów realizacji zadania”

- str. 7 pkt V.B. – suma poz. 3.1. oraz 3.2. nie jest zgodna z poz. 3

- str. 7 pkt V.B. – poz. 3.2. nie jest zgodna z pkt VI

- str. 7 pkt VI – kwota dot. wolontariatu niespójna z pkt V.B., poza tym koszt zabezpieczenia trasy błędnie obliczony

- str. 8 pkt VII – nie zakreślono właściwych pozycji w katalogu oświadczeń.

 

3.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Legnicy

Kolonia letnia dla dzieci z treningiem umiejętności społecznych

c

-

- str. 5 pkt V.A. poz. I.4. oraz I.5. i I.7. mylnie określono jednostkę miary (powinno być komplet lub zestaw)

-

 

Zadanie  z  zakresu     t u r y s t y k i    i     k r a j o z n a w s t w a 

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca”

„Konno po zdrowie malowniczym krajobrazem Jaroszówki”

a

-

- str. 7: pkt V.A poz. I.1.1. kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to polisa)

 

2.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Legnicy

„Poznać, zachwycić się, budować swoją i wspólnoty tożsamość”

a

-

- str. 10 pkt V.A. nieuporządkowana numeracja porządkowa (L.p.)

- str. 10 pkt V.A. poz I.13. kolumna „Koszt jednostkowy” niezgodna z kolumną „Razem” oraz „Rok 1” – w związku z tym do przeliczenia kalkulacja kosztów i tabela pkt V.B.

 

3.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach

„Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy walory krajoznawcze i wypoczynkowe naszego powiatu”

a

- str. 3 – planowany termin realizacji zadania w pozycji „Zamówienie usług i zakupy” niezgodny  z działaniami planowanymi w późniejszych etapach

- str. 7 pkt  VII nie zaznaczono właściwych pozycji z katalogu oświadczeń

- str. 6 pkt V.B. poz. 2, 3 i 3.2. błędnie obliczone wartości procentowe

 

 

Wykaz    ofert    z    zakresu    p r o m o c j i    i    o c h r o n y    z d r o w i a

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

Cukrzyca i jej powikłania – stopa cukrzycowa

a

-

- str. 6: pkt V.A poz. I.1.1. kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to polisa)

- str. 6: pkt V.A poz. I.2.1. kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to prelekcja oraz warsztaty)

 

 

Wykaz    ofert    z     z a k r e s u    p o m o c y    s p o ł e c z n e j    i    r e h a b i l i t a c j i    s p o ł e c z n e j

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Priorytet z programu współpracy

Omyłki pisarskie
(str. oferty)

Omyłki rachunkowe
(str. oferty)

Uwagi

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XXI WIELKA BIESIADA

b

-

- str. 4: pkt V.A poz. 1 kolumna „Rodzaj miary” - błędnie oznaczony rodzaj miary (powinno być zestaw lub komplet)

- str. 5: pkt V.A poz. 2 i 6 kolumna „Rodzaj miary”   – błędnie oznaczony rodzaj miary (powinno być zestaw lub komplet)

- str 5: pkt V.A – w związku z powyższym, błędnie obliczona suma kosztów realizacji zadania

- str. 5: pkt V.A poz. 6 kolumna „Razem” – błędnie wyliczona suma

- w związku z omyłkami rachunkowymi należy przeliczyć całą kalkulację kosztów oraz wartości w pkt V.B. pamiętając o podaniu prawidłowych wartości procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto wartość procentową wkładu własnego finansowego oraz wkładu własnego niefinansowego liczy się w stosunku do kosztu całkowitego, a nie ogólnego wkładu własnego

- str. 5: pkt V.B poz. 4 – brak danych

 

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca”

„Kąpielowy zawrót głowy”

c

-

- str. 6: pkt V.A koszty realizacji działań poz. I.1.1. i I.1.2. – niewłaściwy rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to polisa)

- str. 6: pkt V.A koszty realizacji działań poz. I.2.1. – niewłaściwie określony rodzaj kosztu (powinno być np. „organizacja warsztatów” lub „instruktor”) i w związku z tym str. 7 pkt VI ad. pkt 3

- str. 6: pkt V.A koszty realizacji działań poz. I.3.1. – niewłaściwy rodzaj miary (właściwy rodzaj miary to sztuka)

- str. 6 pkt V.A. – błędnie obliczona suma wszystkich kosztów realizacji zadania

 

3.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach

(Nie)pełnosprawni tworzą z nami...

c

-

- str. 6 pkt V.B. brak danych w pkt 3.2. i 4

 

 

Termin składania  ofert z poprawkami mija 11 lutego 2020r. o godz. 15.30 . Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy  w sprawie poprawek:  76/72-43-418,   osoba do kontaktu -  K a t a r z y n a    C e d r o  –   Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych