Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2023 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w w/w zakresie.

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Uchwały XLV/275/2022 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2022 r. roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

II. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu legnickiego bądź na terenie powiatu legnickiego. Dotację z budżetu powiatu mogą otrzymać zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia obejmujące:
  1. działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, konkursów o tematyce zdrowotnej,
  2. opracowanie i wydanie ulotek propagujących zdrowy styl życia i profilaktykę oraz ochronę zdrowia, skierowanych do wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy społecznej,
  3. organizację konferencji, seminariów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia;
 2. Na realizację w/w zadań przeznacza się środki finansowe w wysokości do 5.000,00 zł.
 3. Zaplanowana kwota przewidziana na realizację wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że jednostkowe zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.).
 2. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Koszty, które mogą być sfinansowane z dotacji, to koszty realizacji zadania bezpośrednio związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu, w tym:<
  1. zakup materiałów: np. nagrody (dyplomy, książki etc.), sprzęt niezbędny do realizacji zadania, artykuły żywnościowe;
  2. usługi: np. wydawnicze, transportowe, nagłośnienie, catering;
  3. koszty osobowe: np. obsługa techniczna, prowadzenie warsztatów.
 6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
  1. koszty przygotowania wniosku,
  2. sfinansowanie zakupu polisy OC i NNW,
  3. zakup i leasing środków trwałych,
  4. koszty mediów: elektryczności, gazu ogrzewania, wody itp.,
  5. wyposażenie biura, materiały eksploatacyjne typu tusz lub toner do drukarek i kserokopiarek,
  6. usługi telefoniczne, kurierskie i pocztowe,
  7. podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
  8. kosztów wynajmu lokalu;
  9. nagrody finansowe dla beneficjentów realizowanego zadania
  10. odsetki ustawowe i umowne,
  11. koszty obsługi konta bankowego,
  12. wydatki poniesione z dotacji przed terminem zawarcia i podpisania umowy.
 7. Dotacja na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania nie może przekraczać 10% kwoty dotacji.
 8. Wymagany jest wkład finansowy własny podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15% kosztu całkowitego zadania.
 9. Wkład własny jest to suma wkładu finansowego (środki pieniężne własne oferenta i z innych źródeł publicznych, z wyłączeniem świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania) oraz wkładu pozafinansowego (wkład osobowy tj. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji).
 10. Wkład osobowy, czyli świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji nie może przekroczyć 10% wkładu własnego.
 11. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić pracę wolontariusza. Wycena powinna zawierać kalkulacje czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej. Udokumentowanie stanowi porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą projekt a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca ilość godzin i rodzaj pracy.
 12. Konkurs nie przewiduje ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. W tym wypadku w kolumnie "z wkładu rzeczowego" w tabeli kalkulacji kosztów należy wpisać cyfrę „0”. Ujęcie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyceny wkładu rzeczowego traktowane będzie jako błąd formalny i powoduje odrzucenie oferty.
 13. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.).
 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, niezależnie od wnioskowanej kwoty. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
 15. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej oferentowi przysługuje prawo dostosowania warunków i zakresu realizacji zadania publicznego do niższej kwoty dotacji w uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych lub rezygnacji z jego realizacji. Aktualizację zaleca się dostarczyć w taki sam sposób, w jaki złożono ofertę.
 16. Niedostarczenie zaktualizowanej oferty w terminie wyznaczonym przez Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
 17. Na oferencie spoczywa obowiązek bieżącego aktualizowania oferty w przypadku zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania.

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin złożenia ofert upływa dnia 24 lutego 2023r. o godz. 15.30.
 2. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści ogłoszenia konkursowego.
 3. Ofertę, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia” i pieczątką nagłówkową oferenta należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (decyduje data wpływu oferty do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu). W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną lub faksem. Urząd pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018r. poz. 2057).
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia, przy czym wyklucza się możliwość jednoczesnego złożenia oferty przez jednostkę terenową tego oferenta.
 6. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk odpisu KRS można pobrać
  2. ze strony https://ems.ms.gov.pl), kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.
  3. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - statut organizacji oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;
  4. inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
  5. załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przynajmniej jedną osobę upoważnioną
  6. do podpisania oferty wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy;
  7. w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników, ze wskazaniem na kopercie (dopisek) przy której ofercie się znajdują.
 7. Należy wypełnić wymagane pola i rubryki w ofercie. Jeśli którekolwiek z pytań zawartych w ofercie nie dotyczy oferenta lub zgłoszonego przez niego zadania, należy to zaznaczyć wpisując zwrot "nie dotyczy".
 8. Złożone oferty muszą być kompletne. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym, tj. bez wymaganych załączników.
 9. Oferty nie spełniające wymogów formalnych tj. złożone po terminie podanym w ogłoszeniu, niezgodne z tematyką ogłoszenia, złożone na niewłaściwych formularzach, nieczytelne lub złożone na formularzach wypełnionych pismem odręcznym, nadesłane drogą elektroniczną lub faksem, niekompletne (brak wymaganych załączników lub podpisów, podpisy złożone przez osoby nieuprawnione), zostaną odrzucone.
 10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

VI. Tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 24 marca 2023 roku.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego. Komisja dokonuje weryfikacji oceny formalnej i ocenia merytorycznie oraz przygotowuje dla Zarządu Powiatu Legnickiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jeżeli zostały zgłoszone), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępny jest na stronie internetowej http://www.powiat-legnicki.eu w zakładce Organizacje pozarządowe.
 4. Komisja konkursowa może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 5. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Legnickiego w formie uchwały.
 6. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 7. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wyboru najlepszej oferty (lub ofert), uwzględniając przy ich ocenie realność kosztów i ich adekwatność do planowanych przez oferenta działań.
 8. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego – od 0-5 pkt;
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt;
  3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- od 0-5 pkt;
  4. udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – od 0-5 pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0-5 pkt;
  6. ocena wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich – od 0-5 pkt
  7. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem- od 0-5 pkt.
 9. Konkurs może być unieważniony w przypadkach wskazanych w art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Komisja konkursowa może wystąpić do wydziału merytorycznego o opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy z konkretnym podmiotem.
 11. Oceny formalnej ofert dokonuje Wydział merytoryczny związany z realizacją składanej oferty.

VII . Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 21 grudnia 2023 roku. Dotacja nie może zostać wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy z Zarządem Powiatu Legnickiego na realizację zadania.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Legnicki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem, a oferentem wybranym w wyniku konkursu.
 4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu koszt całkowity zadania, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość przyznanej dotacji. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 5. W okresie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć wydatków między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, z zastrzeżeniem spełniania łącznie poniższych warunków:
  1. przesunięcia nie zwiększą wysokości kosztów administracyjnych,
  2. na skutek przesunięć nie może nastąpić likwidacja żadnej pozycji w kosztorysie.
 6. Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych
 7. od dotacji przekazanej przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie.
 8. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć kserokopie ubezpieczenia OC i NWW zawartego przez oferenta na realizację zadania lub wszystkich zadań realizowanych w 2023 roku, poświadczone za zgodność z oryginałem. Ubezpieczenie NNW musi obejmować swoim zakresem beneficjentów zadania (dopuszcza się dostarczenie kserokopii ubezpieczenia OC i NWW po rozpoczęciu realizacji zadania, lecz przed realizacją etapów zadania związanych z bezpośrednim uczestnictwem beneficjentów w tym zadaniu).
 9. Niedostarczenie w wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy terminie kserokopii ubezpieczenia OC i NNW potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 10. Kontroli mogą podlegać wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania.
 11. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania i projektu (z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji).
 12. Powiat Legnicki może odmówić oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert przyznania dotacji w wypadku, gdy oferent utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające jego wiarygodność merytoryczną lub finansową.
 13. Oferent jest obowiązany do uregulowania wszelkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak również pozyskania wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód właścicieli/zarządców terenu. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem oferty o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.
 14. Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

VIII. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w roku 2022:

W 2022 roku Zarząd Powiatu Legnickiego przeznaczył kwotę w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

IX . Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do wiadomości publicznej przez umieszczenie:
  •  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresembip.sp-legnica.dolnyslask.pl w zakładce Tablica informacyjna,
  • na stronie internetowej powiat-legnicki.eu w zakładce Organizacje pozarządowe ‒ Konkursy.
 2. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferenta o wynikach konkursu.
 3. Od podjętej decyzji o wyborze oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 1, pok. 220, tel. 76/72-43-418.

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w odniesieniu do osób fizycznych.

Wypełniając obowiązek określony w art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki - Starostwo Powiatowe w Legnicy pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel.: 76 -72-43-560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy: tel.: 76 -72-43-429, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) w celu realizacji otwartego konkursu ofert oraz zawarcia i wykonania umowy na realizację zadania publicznego na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom oraz innym podmiotom
 5. na podstawie umów powierzenia podpisanych z Administratorem danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Ma Pani/Pan prawo związane z przetwarzaniem danych osobowych do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. sprzeciwu.
  Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych muszą być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w otwartym konkursie ofert i zawarcia umowy.

Do pobrania