I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2023 roku.

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych
na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia są ważne do dnia 30 września 2023 roku.

Baza prowadzona jest w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych — oświadczenie;
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie — oświadczenie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności — oświadczenie;
  • nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem miesiąca od daty wszczęcia postępowania konkursowego — oświadczenie;
  • mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu.

III. Zadania członków komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofercie.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w  Legnicy zaproponuje osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

Zarząd Powiatu Legnickiego powoła komisje konkursowe, w skład których wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych.

V. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia — na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, pokój 220, II piętro lub przesłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w 2023 roku”.

VI. Termin składania dokumentów

Zgłoszenia na załączonym do niniejszej informacji formularzu, należy składać do dnia 17 lutego 2023 r.

VII. Uwagi końcowe

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Do pobrania: