I. Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

II. Rodzaj zadania:

 1. Prowadzenie punktu (dalej punktu npp), w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, (zgodnie z art. 3 i 3a ustawy) dla mieszkańców powiatu legnickiego, mieszczącego się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów, zgodnie z wymogami ustawy, w zakresie czasowym wskazanym w umowie, o której mowa w pkt IV.4.
 2. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zadania, o którym mowa w pkt II ogłoszenia o konkursie powiat przeznacza łącznie kwotę 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100), w tym:

 1. 64 023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100) na wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. II.1. ogłoszenia o konkursie;
 2. 4 221,36 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100) na wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. II.2. ogłoszenia o konkursie.

IV. Zasady przyznawania środków finansowych na realizację zadania:

 1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 2. Środki finansowe przekazane na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na pokrycie zobowiązań powstałych przed podpisaniem umowy na realizację zadania.
 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie mogą być przyznane podmiotom posiadającym wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.
 4. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania będą wypłacane w 12 miesięcznych transzach, przy czym:
  • pierwsza w kwocie 9 556,69 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset piędziesiąt sześć złotych 69/100) zawierająca kwotę 4 221,36 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100) brutto przeznaczoną na przeprowadzenie realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • pozostałe 11 w kwocie 5 335,33 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 33/100) brutto.
  Sposób i terminy przekazywania poszczególnych transzy dotacji określi umowa zawarta z podmiotem wyłonionym do realizacji zadania.
 5. Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania powoduje proporcjonalne zmniejszenie lub zwiększenie dotacji przyznawanej organizacji pozarządowej wyłonionej do realizacji zadania na obszarze powiatu.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Powiat dotacji celowej udzielonej powiatowi z budżetu państwa na finansowanie zadania wypłata środków finansowych z tytułu realizacji przez organizację pozarządową zadania zostanie wstrzymana do czasu jej uzyskania.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. realizacja zadania następuje po zawarciu umowy określającej szczegółowe warunki jego realizacji, finansowania i rozliczania;
  2. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja będzie świadczona mieszkańcom powiatu legnickiego, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez minimum 4 godziny dziennie, tj.:
   1. w poniedziałki i wtorki – od godziny 800 do godziny 1200,
   2. w środy, czwartki i piątki – od godziny 1100 do godziny 1500.
   3. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w poniedziałek, wtorek, środę.
   4. nieodpłatna mediacja będzie świadczona w czwartek. W przypadku nie złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy dyżur będzie poświęcony nieodpłatnej pomocy prawnej.
   5. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone w piątek.
  3. w przypadku, gdy w dniach, o których mowa w pkt 2 przypada dzień ustawowo wolny od pracy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny;
  4. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu.
  5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
  6. lokal, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legnickiego mieści się w siedzibie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, pod adresem: Rynek 20, 59-225 Chojnów;
  7. lokal, w którym mieści się punkt npp może być wykorzystywany wyłącznie w celu udzielania takiej pomocy;
  8. podmiot realizujący zadanie, zwany dalej Wykonawcą, jest obowiązany zapewnić bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe osób korzystających z npp, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym;
  9. w przypadkach, w których osobiste wykonanie zadania publicznego przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni zastępstwo tych osób przez inne, uprawnione do nieodpłatnego poradnictwa prawnego na podstawie przepisów ustawy. Koszty takiego zastępstwa ponosi Wykonawca we własnym zakresie, w ramach środków finansowych przekazanych mu na prowadzenie punktu npp;
  10. pełnienie dyżuru w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę uprawnioną do udzielania takiej pomocy powinno być potwierdzone na liście obecności poprzez podanie imienia i nazwiska tej osoby oraz złożenie przez nią własnoręcznego podpisu;
  11. osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Wykonawcę są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych;
  12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby odebrane oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy, były przekazywane staroście zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 2 w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego wraz z listą obecności, o której mowa w pkt 8 oraz jest obowiązany zgodnie z art. 7 ust 3 pkt 1 do dokumentowania wypełnionych kart npp w systemie teleinformatycznym kart pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinii osoby uprawnionej o udzielonej pomocy;
  13. prawidłowość realizacji zadania będzie kontrolowana na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  14. podmiot realizujący zadanie jest obowiązany do składania sprawozdań z jego realizacji na zasadach określonych w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin składania ofert:

Termin składnia ofert upływa 18 listopada 2023 r. do godz. 1530.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania terminu decydujące znaczenia ma data i godzina wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i spełnia warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 4 ustawy.
 2. W związku z warunkiem określonym w art. 11 ust. 1a ustawy w otwartym konkursie ofert mogą być składane wyłącznie oferty, o których mowa w art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy.
 3. W przypadku skreślenia z listy, na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 11d ust. 12 ustawy starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615, 1860) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 5. Organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 11 ust. 6b ustawy, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 6. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie, a także do wskazania wykazu mediatorów.
 7. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy ( U. z 2021 r. poz. 945) albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie”, z podanym adresem zwrotnym. W kopercie może znajdować się wyłącznie jedna oferta.
 9. Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, na parterze budynku - w Punkcie Obsługi Interesanta, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.
 10. Złożona oferta musi być sporządzona według wskazań zawartych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 11. Oferty powinny być sporządzone czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim.
 12. Kosztorys ofertowy musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania, a przedstawione w nim wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy wycenić ich pracę poprzez kalkulację czasu pracy i określenie stawki godzinowej, przy czym nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych członków organizacji.
 13. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy załączyć:
  1. kopię aktualnego i zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
  2. statut organizacji;
  3. zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  4. pisemne zapewnienie poufności w związku z w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów a także oświadczenie o opracowaniu i stosowaniu standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  5. inne dokumenty, jeśli są wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.
 14. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.
 15. Załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby do tego W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kserokopii powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 16. Nie przewiduje się uzupełniania ofert złożonych w stanie niekompletnym.
 17. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom i pozostają w aktach Starostwa Powiatowego w Legnicy.
 18. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem powierzenia prowadzenia punktu Środki finansowe na realizację zadania zostaną przyznane podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 19. Opiniowania ofert dokona komisja konkursowa powołana w odrębnym trybie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
 20. Organizacje pozarządowe mogą pisemnie wskazać kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 3 listopada 2023 r., do godz. 1530.
 21. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, sporządzone wadliwie bądź niekompletne, nadesłane faksem, drogą elektroniczną lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 22. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. możliwość stabilnej realizacji zadania publicznego, tj. przedłożenie zawartych umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz w art. 11 ust. 3a ustawy – ocena od 0 do 5 pkt;
  2. doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego – ocena od 0 do 5 pkt;
  3. kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne – ocena od 0 do 5 pkt;
  4. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena od 0 do 5 pkt;
  5. zapewnienie przy realizacji udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł – ocena od 0 do 5 pkt;
  6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – ocena od 0 do 5 pkt;
  7. rzetelność, terminowość realizację zadań publicznych w latach poprzednich i sposób rozliczenia środków finansowych otrzymanych na ten cel – ocena od 0 do 5 pkt;
 23. Na ocenę końcową danej oferty składa się suma ocen cząstkowych przyznanych jej przez komisję konkursową.
 24. Wybór organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi do dnia 30 listopada 2023. Od decyzji o wyborze oferty odwołanie nie przysługuje.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 1. W 2023 r. Powiat Legnicki realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 132.000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące 00/100), z czego 120.120,00 zł.(słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) brutto na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 7.920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) brutto na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku.
  W roku 2023 w powiecie legnickim funkcjonują dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie powierzono organizacji pozarządowej, przeznaczając na ten cel kwotę 64 020,00zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) brutto w tym 3.960,00zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. W 2022 r. Powiat legnicki zrealizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, w wysokości 132.000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące 00/100), z czego 120.120,00 zł.(słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) brutto na wynagrodzenia prawników i organizacji pozarządowych, a 7.920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) brutto na pokrycie przez powiat kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w ciągu całego roku.
  W roku 2022 w powiecie legnickim funkcjonowały dwa punkty npp. Jeden zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy pl. Słowiańskim 1, drugi – na podstawnie porozumienia zawartego z gminą Chojnów – w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, mieszczącej się w Chojnowie, przy ul. Rynek 20. Prowadzenie punktu npp mieszczącego się w Chojnowie powierzono organizacji pozarządowej, przeznaczając na ten cel kwotę 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100) brutto.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy w siedzibie urzędu II piętro i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, pod adresem powiat-legnicki.bip.info.pl w zakładce „Tablica informacyjna” oraz na stronie internetowej powiatu powiat-legnicki.eu/ w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w odnośniku „Konkursy ofert”.
 2. Organizacja pozarządowa wyłoniona do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zostanie niezwłocznie zaproszona do zawarcia umowy o prowadzenie punktu npp w Chojnowie.
 3. Informacji na temat konkursu udziela pracownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Zamówień Publicznych – osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy Słowiańskim 1, w pok. 216 lub telefonicznie, pod numerem 76 72-43-451.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zw. dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki z siedzibą w Legnicy, pl. Słowiański 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z otwartym konkursem ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i /lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, firmom niszczącym dokumenty, dostawcom systemów informatycznych i aplikacji w zakresie prac serwisowych, bankom, mogą być udostępniane innym wykonawcom, Poczcie Polskiej, sądom, kancelarii prawniczej,;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 5 lat zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną i Instrukcją w sprawie organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy, o którym mowa w pkt 3.
 9. Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO.