Do konkursu przystąpiły 2 organizacje pozarządowe, tj.:

Lp. NAZWA OFERENTA
(ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)
Nr oferty Data wpływu Godzina zarejestrowania L.dz.
1 FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI

Ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław

1 16.11.2023 10:43 13943
2 FUNDACJA TOGATUS PRO BONO,
ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
2 17.11.2023 14:50 14010

Oferty opiniowała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 279/913/2023 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 23 listopada 2023 r. W dniu 29 listopada 2023 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert i ustaliła, że złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny merytorycznej najwyższą ocenę końcową i rekomendację Komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/1, 10-544 Olsztyn.

Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. podjął uchwałę Nr 280/921/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy uchwały do prowadzenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, wyłoniona została FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/1, 10-544 Olsztyn.