I. Informacje ogólne:

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571) Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2024 roku.

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych
na 2024 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia są ważne do dnia 30 września 2024 roku.

Baza prowadzona jest w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych - oświadczenie;
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie - oświadczenie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności - oświadczenie;
  • nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem miesiąca od daty wszczęcia postępowania konkursowego - oświadczenie;
  • mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu.

III. Zadania członków komisji konkursowej:

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofercie.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w  Legnicy zaproponuje osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

Zarząd Powiatu Legnickiego powoła komisje konkursowe, w skład których wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, pokój 220, II piętro lub przesłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy w 2024 roku”.

VI. Termin składania dokumentów

Zgłoszenia na załączonym do niniejszej informacji formularzu, należy składać do dnia
28 lutego 2024 r.

VII. Uwagi końcowe:

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Do pobrania: