Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 42/126/2019 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W terminie od 27 września do 9 października br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu "Programu". Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2020.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.