Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" został poddany konsultacjom zgodnie z zapisami Uchwały Nr 151/456/2021 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

W terminie od 29 września do 12 października br. podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące projektu "Programu". Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani też nie zgłosiły nowych propozycji w zakresie form współpracy, jak i planowanych do realizacji zadań w roku 2022.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.