Rada Powiatu Legnickiego w dniu 22 listopada 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia

„Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2013"