Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 lutego 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".