Dnia 2 lutego 2010r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego do rozpatrzenia ofert zgłoszonych na otwarty konkurs w sprawie wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2010.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie pracy komisji konkursowej i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Na podstawie Uchwały Nr 146/389/2010 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2010 z budżetu powiatu legnickiego udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z poniższym wykazem:

 

Do pobrania:

Zgodnie z uchwałą Nr 146/389/2010 Zarządu Powiatu Legnickiego, warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, zaktualizowanego kosztorysu, numeru rachunku bankowego oraz oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

W/w dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania pisma o przyznaniu dotacji do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Realizacja zadań winna rozpocząć się najpóźniej w dniu podpisania umowy i zakończyć się z dniem 15 grudnia 2010 roku. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Ponadto dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekraczać 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.