Rada Powiatu Legnickiego w dniu 28 października 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2011”