Rada Powiatu Legnickiego w dniu 24 listopada 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
„ Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2012”