Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Starosta oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorki w godz. 1300 - 1600. Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.
Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego w Legnicy załatwiają sprawy skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek od godz. 730 do godz. 1530).

Wydział Komunikacji i Dróg pracuje od:

Poniedziałek od 800 do 15 00
Wtorek od 800 do 17 00
Środa od 800 do 15 00
Czwartek od 800 do 15 00
Piątek od 800 do 1300

Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska,
realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują od:
Poniedziałek od 730 do 15 30
Wtorek od 730 do 17 30
Środa od 730 do 15 30
Czwartek od 730 do 15 30
Piątek - nieczynny


We wtorki, osoby załatwiające sprawy po godzinie 1515, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Klauzula informacyjna

 1. Legitymacje osoby niepełnosprawnej
 2. Orzekanie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)
 3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej (na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.)
 5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
 6. Wydanie karty parkingowej dla placówki

Wydział Architektury i Ochrony Środowiska

Architektura

 1. Pozwolenie na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę).
 2. Pozwolenie na rozbiórkę.
 3. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
 4. Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 5. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
 6. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 7. Zgłoszenie zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
 9. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 10. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Ochrona Środowiska

 1. GEOLOGIA- Koncesje na wydobycie kopalin do 2 h.
 2. Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu
 3. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 5. Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 6. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 7. INFORMACJA O UTWORZENIU BDO i obowiązku wpisu przedsiębiorców do tego rejestru
 8. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 9. Zezwolenie na transport odpadów na terenie całego kraju.
 10. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
 11. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 12. Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 13. Pozwolenie wodnoprawne.
 14. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 15. Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.
 16. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.
 17. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 18. Wydanie karty wędkarskiej.
 19. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 20. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 21. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 22. Wydawanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach.

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

 1. Zasady organizowania Zbiórek Publicznych
 2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 3. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 4. Kształcenie specjalne
 5. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (i zmiana wpisu)
 6. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Stypendium / Nagroda Starosty Legnickiego
 8. Wydanie pozwolenia na sprowadzanie do kraju zwłok i szczątków osób zmarłych za granicą.

Kluby sportowe

 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Dodatkowe informacje dla klubów sportowych

Stowarzyszenia zwykłe po 20 maja 2016r.

 1. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
 2. Wydawanie zaświadczeń o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Uczniowskie kluby sportowe

 1. Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów soprtowych
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja uczniowskich klubów sportowych
 5. Dodatkowe informacje dla uczniowskich klubów sportowych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 2. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych
 4. Zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
 5. Sporządzanie wypisów i wyrysów
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Finansowy.

 1. Wystawienie druku RP-7 tj. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wydział Komunikacji i Dróg.  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licencje, zaświadczenia, zezwolenia
  1. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
  2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką
  4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  6. Zgłoszenie zmiany w zakresie pojazdów.
  7. Wniosek o wydanie wypisu/ów z licencji/zezwolenia
  8. Zgłoszenie zmiany do licencji/zezwolenia/zaświadczenia

Rejestracja pojazdów
 1. Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową oraz wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
 3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 4. Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym
 5. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, „L” i TAXI
 6. Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
 7. Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz zastępczej tabliczki znamionowej
 8. Rejestracja czasowa pojazdu i wydanie tablic rejestracyjnych
 9. Rejestracja nowego pojazdu
 10. Rejestracja pojazdu marki „SAM”
 11. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 12. Rejestracja pojazdu zabytkowego.
 13. Rejestracja – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 14. Wyrejestrowanie pojazdu.
 15. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 16. Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu
 17. Wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru, z powodu ich utraty lub zniszczenia lub tablic z nowym numerem rejestracyjnym
 18. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane o pojedzie
 19. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego pojazdu
 20. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
 21. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 22. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi
 23. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wydawanie praw jazdy

 1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowej w dokumencie prawa jazdy.
 3. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 4. Wydanie  zezwolenia  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  pojazdem  przewożącym  wartości  pieniężne
 5.   Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy  AM, A1, A2, A, B1, B i T.
 6.   Wydanie prawa jazdy, rozszerzenie uprawnień  – kat. B+E, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D. D+E
 7. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę(PKK)
 8. Wydanie wtórnika prawa jazdy
 9. Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 10. Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy
 11. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Zarządzanie drogami

 1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego