Jak uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Aby uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:
  • pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec — oświadczenie (DRUK nr 2).
  • na podstawie umowy cywilno-prawnej — oświadczenie (DRUK nr 3).
 2. Oświadczenie/a potwierdzające spełnienie tzw. wymogu dobrej reputacji (niekaralność) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym — (DRUK nr 4) oraz zapytanie/a o karalność z KRK.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zgodnie z 5c ust.1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, w wysokości:  50.000 euro (zgodnie z art.5c ust.3 UOTD  sytuację finansową potwierdza się: rocznym sprawozdaniem finansowym; dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
  2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
  4. własność nieruchomości. 
   Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.
UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na okres ważności:
  • do 15lat -800,-zł;
  • do 30lat -900,-zł,
  • do 50lat -1.000,-zł
  obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz  za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z  2013 r. poz. 916 z późn.zm.).
 2. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej - 17,-zł.

 Opłatę można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360.
  (w przypadku przelewu zagranicznego przed numerem rachunku należy wpisać nr: GBGCPLPK PL).
 • Opłatę skarbową na rachunek nr: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171.

Do pobrania:

 • wniosek
 • (DRUK nr 2) oświadczenie o posiadanych kompetencjach dla zatrudnionych wg KP
 • (DRUK nr 3) oświadczenie o posiadanych kompetencjach dla zatrudnionych wg KC
 • (DRUK nr 4) oświadczenie o posiadaniu dobrej reputacji (niekaralność)