Jak uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Aby uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy (Druk_0-Z).

Do wniosku należy załączyć:

 1. Oświadczenie dotyczące siedziby przedsiębiorcy/miejsca zamieszkania (DRUK nr 1).
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:
  • - pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec – oświadczenie (DRUK nr 2).
  • - na podstawie umowy cywilno- prawnej - oświadczenie (DRUK nr 3).
 3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie tzw. wymogu dobrej reputacji (niekaralność) – przedsiębiorcy (DRUK nr 4).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zgodnie z art.5c ust.1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, w wysokości:
  • 50.000 euro na każdy następny pojazd,
   (zgodnie z art.5c ust.3 UOTD sytuację finansową potwierdza się: rocznym sprawozdaniem finansowym; dokumentami potwierdzającymi:
  • a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • d) własność nieruchomości.
   Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.)
 5. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2013 poz.1414, tekst jednolity z późn.zm.).

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na okres ważności:
  do 15lat -800,-zł; do 30lat -900,-zł, do 50lat -1.000,-zł obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzamin. i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 2. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo 17,-zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz.1628 z późn.zm.).

 Opłatę można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360