Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Jak uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką

Aby uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką, należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Zapytanie o karalność z KRK.
 2. Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców (DRUK nr 5).
 3. Wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w kraju) z ważnymi badaniami technicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów — dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (DRUK nr 6).
 4. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisu/ów.
UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na okres ważności:
  • do 15lat -700,-zł za każdy wypis 77,-zł;
  • do 30lat - 800,-zł za każdy wypis 88,-zł,
  • do 50lat -900,-zł za każdy wypis 99,-zł,
  obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz  za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z  2013 r. poz. 916 z późn.zm.).
 1. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r.
  • o opłacie skarbowej - 17,-zł.

Opłatę można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360.
  (w przypadku przelewu zagranicznego przed numerem rachunku należy wpisać nr: GBGCPLPK PL).
 • Opłatę skarbową na rachunek nr: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171.

Do pobrania: