Podstawa prawna:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik do karty).

W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 7 Rozporządzenia MSiT, należy złożyć także wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (załącznik do karty o dokonanie zmian w ewidencji).

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek organu upoważnionego do reprezentacji uczniowskiego klubu sportowego.
  2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

  1. Osobiście, przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczniowskiego klubu sportowego, w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
  2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.