Klub sportowy może działać jako stowarzyszenie -zarejestrowane u Starosty lub zarejestrowane w KRS. Jest szczególnym rodzajem stowarzyszenia zarówno ze względu na to, czym się zajmuje, jak i ze względu na sposób jego rejestracji. Jeśli Klub sportowy chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego, podlega uproszczonej procedurze rejestracji – rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli jednak zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub ubiega się o status organizacji pożytku publicznego – rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku nabywa wraz z rejestracją osobowość prawną. Uzyskując osobowość prawną, Klub – mówiąc językiem prawnym – staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to: że np. może otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji, czy o wykonanie zadania publicznego lub innej usługi.

W przypadku, gdy wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie dokonano na zebraniu założycielskim, to po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Legnickiego należy w ciągu 30 dni zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po odbyciu ww. zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania z odpisami podjętych uchwał np. o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu i składu komisji Rewizyjnej.

Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Legnicy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Zarejestrowane stowarzyszenie musi wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, założyć konto bankowe oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacyjnego (NIP). Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych numerów (REGON, NIP, bankowych), Klub może już przyjmować w swoje szeregi członków, pamiętając, że każdy członek musi wypełnić deklarację członkowską.

Statut /2 egzemplarze/ pod rygorem nieważności powinien zawierać zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach:

  • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób rozwiązania się stowarzyszenia.