Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy. Prawo jazdy określonej kategorii nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. lub sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. jest wymieniane przez starostę po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 3. kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji;
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane ( dotyczy osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności);
 5. kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (dotyczy cudzoziemców);
 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości;
 2. prawo jazdy

 Informacja dodatkowa:

Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r., w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 Z 30.12.2006, str.. 18 z późn. zm) oraz w załącznikach 1 i 1a do Dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4 z późn. zm.;

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu, po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy oraz po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej, organ zamawia spersonalizowane dokumenty u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy.

Nowe prawo jazdy wydaje się po zwrocie dotychczas posiadanego dokumentu.

Opłaty:

 • koszt wydania prawa jazdy wynosi 100,00 zł
 • opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł.

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, na stanowisku do spraw wydawania uprawnień za pośrednictwem karty płatniczej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  Getin Noble Bank s.a z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r, o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r., poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1377).