Do pobrania:

Informacja dodatkowa:

 1. Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy.
 2. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. lub sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. jest wymieniane przez starostę po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego oraz po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy.

Załączniki:

 1. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 573), osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych,
 2. kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 3. uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku, gdy prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  oraz załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy, do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane ( dotyczy osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności);
 5. kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (dotyczy cudzoziemców),
 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 7. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Informacja dodatkowa:

 1. Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r., w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 Z 30.12.2006, str.. 18 ze zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do Dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4 ze zm.
 2. Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
  1. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
   •    ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
   •    z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
  2. przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
  3. przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
  4. przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
 3. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ musi wystąpić o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy do organu, który wydał prawo jazdy co znacząco wydłuża termin realizacji wniosku.
 4. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.
 5. W przypadku skorzystania z wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu, po potwierdzeniu danych i informacji zawartych w wymienianym prawie jazdy oraz po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, organ zamawia spersonalizowane dokumenty u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy.

Nowe prawo jazdy wydaje się po zwrocie dotychczas posiadanego dokumentu.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Opłaty komunikacyjne:

 • koszt wydania prawa jazdy wynosi 100,00 zł,

Opłatę wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bez dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w PWPW S.A.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego..
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.